“TÜRKİYE OLAĞANÜSTÜ BİR POZİSYONDA”

Capital (Turkey) - - YENI TRENDLER -

Öte yandan bugün her 25 ki iden 1’i mega ehirlerde ya yor. 2025 y l na kadar ehirlerde ya ayan nüfusun yüzde 70 oran nda artaca tahmin ediliyor. Orta s n ftaki gelirin yükselmesiyle birlikte ehirle me odakl ekonomide ürün ve hizmetlere yönelik yeni bir talep olu acak. Altyap yat r mlar , lojistik ve ehir ta mac l sistemleri, mega ehirlerdeki büyümeyi mümkün k lacak. ehirlerde gelir artt kça enerji, su, kanalizasyon ve di er hizmetler h zla yükseli e geçecek. kiye katlanan gelir ve nüfusla ba a ç kabilecek bir altyap hizmeti sa lamak da yat r mc lar için geni bir f rsatlar penceresi açacak. Yine artan nüfus gelir hizmet sektörünü, yeme içme sektörünü, turizmi ve perakendeyi büyütecek. Harcanacak geliri artan bireyler, mal ve hizmet al mlar nda sadece maddi de il psikolojik olarak da kendilerini tatmin edecek ürünlere yönelecek. Yani markal lüks ürün ve hizmetler özellikle yeni ortaya ç kacak 4 milyar global orta s n f tüketiciyle önemli bir büyüme ya ayacak. Ortalama ya am beklentisinin artmas yla sa l k sektörü de büyüyecek.

Sizin 2050 y l na ili kin projeksiyonlar n z var. 2050’de büyümenin yönü ne olur?

2050’de global ekonomik aktivitenin yüzde 80’i, geli mekte olan pazarlardan gelecek. Bu yüzy l n ortas na kadar Çin ve Hindistan, büyük ihtimalle dünyan n en büyük birinci ve üçüncü ekonomisi olacak. 2020 y l na kadar geli mekte olan 7 ülke yani Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye, dünya gayri safi milli has las nda G7 ülkelerinden daha fazla paya sahip olacak.

GÜMÜ EKONOM

Globalizasyon hepimizi birbirimize ba larken do um oranlar n n h zl bir dü ü ya ad dünyan n geli mi ekonomileri de gümü ekonomiler haline geliyor. kinci Dünya Sava sonras nda do an baby boomer denilen nesil olgunla t . nsanlar daha uzun ya yor. 1950’lerde 60 ya ndaki ki i say s 200 milyonken bugün 800 milyona ula t . 2050 y l na kadar bu say n n 2 milyar olmas bekleniyor.

DEMOGRAF ETK S

Dolay s yla ya piramidi ayn zamanda bir ya hunisi haline geldi, bu huni 20. yüzy l sonundaki dominant ekonomilerin gücünü al yor. Demografik pencere Japonya’da oldu u gibi Avrupa Birli i ve Do u Avrupa’da kapan yor. Ancak bu demografik pencere Çin’de 2020, Brezilya’da 2025, Türkiye’de 2030, Endonezya’da 2035, Malezya’da 2040 ve Hindistan’da 2045 y l na kadar aç k kalacak.

Raporda tüm sistemi tehdit eden yeni sistemik risklere de geni yer veriyorsunuz. Bunlar neler? Tüm sistemi hangi aç lardan tehdit ediyorlar?

Bu riskler, dünyan n bir bölümünde ortaya ç k yor ve h zla dünyan n dört bir yan na yay l yor. Finansal kriz, yeni tip sistemik krizlere ilk net örnekti. Fakat son olmayacak. Do al afetler de önemli bir risk. Kas rgalar, bütün ülkelerin milli gelirlerini, global ticareti etkiliyor. 2010 y l nda zlanda’daki volkanik hareket dünya ekonomisinin 4,5 milyar dolar zarar etmesine neden oldu. 1918’deki global grip salg n tahmini olarak 100 milyon ki inin ölümüne neden oldu. Bu olay, virüslerin çok daha yava yay ld ve insanlar n çok daha az mobil oldu u bir dönemde gerçekle mesine ra men böyle bir sonuç do urdu. Tarihte hiçbir zaman ku gribi, SARS gibi tehlikeli virüsler, bugünkü gibi serbest dola m gücü edinmedi. Bu tür sistemik riskler tümüyle yeni de il ancak öncekilere k yasla çok daha tehlikeli.

Peki irketler ve hükümetler, bu tür sorunlar n üstesinden nas l gelebilir?

lk olarak riskleri anlamak gerekiyor. kinci olarak direnç yaratmal . Globalizasyon kaç n lmaz olarak daha çok ok ve sürprizi getiriyor. Bu nedenle bu oklara kar daha çok korunmak gerekiyor. Bu 21’inci yüzy l n seçimi olacak. Global topluluk, daha kapsay c ve dirençli bir globalizasyon yaratmak için bir araya gelebilir. E er böyle olmazsa geride b rakt m z 20 y lda kaydetti imiz geli im izolasyon f rt nas , korumac l k ve sistemik riskler taraf ndan bertaraf edilebilir.

MAL YET ARTIYOR

Demografik pencere aç k oldu u sürece o ülke büyüyebilecek, ancak yine de büyüme motorunu harekete geçirmek için iyi bir demografiden daha fazlas na ihtiyaç oldu unun da alt n çizmek gerekiyor. Zaten 2050’ye kadar birçok toplumda orta ya taki nüfus ikiye katlanacak. çilik maliyetleri birçok geli mi ekonomide, hatta Çin’de bile artacak. Geli mi ekonomilerde ve Çin’de emeklilerin yaratt külfet, tasarruflar ve sa l k sistemi h zl bir ekilde büyüyor.

ÖNEML FIRSATLAR

Global orta s n f n yükseli e geçmesi ve de i en güç dengeleri ayn zamanda çok önemli f rsatlar da do uruyor. Türkiye bu f rsatlardan yararlanmak için oldukça iyi bir konumda. Ekonomik ve politik gücün global merkezi Atlantik’ten Türkiye’ye do ru hareket ediyor. Bu Türkiye’yi globalizasyondan en iyi ekilde faydalanmas için ola anüstü bir pozisyona yerle tiriyor. Tabii bu ayn zamanda riskleri de yönetmeyi gerektiriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.