“OLDUKÇA RİSKLİ DURUMDAYIZ”

Capital (Turkey) - - YENI TRENDLER -

Sizin öneriniz nedir? Globalizasyonu yönetirken en büyük zorluk, bunun bir tehditten çok f rsat oldu una emin olmak. Riskler hem global hem ulusal düzeyde yönetilmeli. yi yönetim bu riskleri azalt p benzeri olmayan f rsatlar yaratacak. Kötü yönetimler ise kaos ve krizlere davetiye ç karacak. Rüzgar n yönünü anlay p onu arkas na alan, 20’nci yüzy l n art k geçerlili ini yitirmi yöntemlerinde s k p kalm olan rakiplerinin aras ndan s yr lacak.

Gelece e yön verecek önemli unsurlardan biri de teknoloji… Teknoloji ya am m z , irketlerin faaliyetlerini ve global pazarlar n gelece ini nas l de i tirecek?

Teknoloji hayat m z n her a amas na giriyor. Dijital bilgi ve internet, bugün her eye olanak sa l yor. Mobil araçlar zaten dünyadaki insan nüfusunu say ca geçti. Nano ve genetik gibi di er teknolojiler, mühendislik ve ilaç sektörünü temelden de i tirecek. 3D yaz c lar, nano teknoloji ve biyoteknoloji gibi inovatif yeni teknolojik yöntemlerle ekonomi birçok boyutta de i ime u rayacak. Geli mekte olan ekonomiler ve bu ekonomilerdeki milyarlarca insan dijital ça a giri yapacak. Geli mi ülkeler inovasyona yön vermeye devam edecek ve geli mekte olan ülkelerle rekabete ba layacak. Teknolojiyi ba ar l ekilde kullanan, teknolojiye yat r m yapan ülkeler ve irketler, bu yeni ça a en iyi adapte olan ve ayakta kalanlar olacak. Politika yap c lar ve toplumlar n global ekonomiyi dönü türecek bu yeni bulu lara haz rlanmas gerekiyor. Bu arada bugüne kadar birçok büyük icat, devletler ve

Ç N’ N POZ SYONU

2030 y l nda Çin, en yüksek GSMH’ye sahip ülke olacak. Onu Amerika, Hindistan, Brezilya ve Japonya takip edecek. Bu geli me, ekonomik ve politik anlamda dünyada dengeleri çok çarp c bir ekilde de i tirecek.

EGEMENL K K MDE?

Politikalar, ekonominin 30 y l gerisinde kal yor… Bu nedenle biz oldukça riskli durumday z. Çünkü eski güçlü ülkeler Avrupa, Amerika ve Japonya, art k ekonomik anlamda eskisi gibi dominant de il. Buna ra men hala global politikada onlar n egemenli i sürüyor.

GÜÇLER DE M

Güçler de i imi, art k global liderlere sahip olmad n z ve birçok tehlikenin de yönetilemedi i anlam na geliyor. Global politikalar, yeni ekonomik güçteki dengeyi daha yak ndan yans tmal . Bugünkü görüntü, ikinci dünya sava ndan sonraki yani 70 y l öncesinin ekonomideki dengesini yans t yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.