“AĞIRLIK DOĞUYA VE GÜNEYE KAYIYOR”

Capital (Turkey) - - YENI TRENDLER -

hastal klardan kaç anlam nda f rsatlar söz konusu. Fakat riskler de her zamankinden daha büyük, de i im kapsam nda birçok i iflas edecek. Bu durumda bugünün kazananlar , yar n n kaybedenleri olabilir.

Sistemik riskler de üst düzeyde, bu nedenle sistemik riskleri yönetmek gelecek i ve politik liderli i sa lama almak için hayati bir önem ta yor. Her ne kadar geli mekte olan ülkeler, en büyük ekonomik geni lemeye yatk n ülkeler olsa da her ülke büyümek için gerekli altyap y yaratmak durumunda. Bunu gerçekle tirenler, yap lmas gereken reformlar hayata geçiremeyenlere k yasla çok daha ba ar l olacak. Benzer ekilde Avrupa, Amerika ve özellikle Japonya, kendilerini demografik engellerle kar kar ya bulacak. Geli mi ekonomiler, inovasyonu ve daha liberal göç politikalar n kullanarak yakla an ekonomik yava laman n önüne geçebilir. Bu nedenle bunlar en büyük jokerler…

Özellikle geli mekte olan ülkelerden hangisi, demografik avantajlar n en iyi ekilde kullanarak büyüme konusunda do ru

DER N SONUÇLAR

Global ekonomide a rl k do uya ve güneye do ru kay yor. Bunun bu ekilde de devam edece i tahmin ediliyor. Halihaz rda Asya’n n ihracat ve yat r m odakl ekonomiden tüketim odakl ekonomiye dönü ümünün yaratt derin sonuçlar olacak. Tüketici ürünlerinin fiyat , yat r m mallar na ba l olarak yükselecek. Emtia fiyatlar dü ecek. Gerçi bunlardan baz lar zaten bugünden oluyor. Geli mi ekonomilerin GSMH’sindeki yat r m harcamalar n n pay 1970’lerden beri dü ü te. Bunun sonucu olarak yat r m di er harcama türlerine göre daha ucuz hale geldi. Bu dü ü de yat r m mallar üreten sektörlerdeki h zl verimlilik art yla aç klanabilir. Geride b rakt m z 20-30 y lda, birçok Asya ülkesi yat r m mallar üretimi ve ihracat nda büyük oyunculara dönü tü. Büyümedeki bu büyük co rafi de i imin önemli sonuçlar var.

YAVA Y LE ME

Geli mi ekonomiler ve Çin, ciddi demografik zorluklarla yüzle ecek, Avrupa ekonomileri de oldukça yava seyreden bir iyile me süreciyle mücadele ederken ayn zamanda geli mekte olan ekonomilerin geli ip daha bask n hale geldikleri bir dönemde zorluk ya ayacak. Çin ve Hindistan, bu büyümenin en büyük göstergeleri olurken Malezya, Vietnam ve Nijerya da ayn zamanda büyümenin en önemli itici güçleri haline gelecek. Tüm bu trendler, i dünyas n de i tirecek. Citi taraf ndan yap lan bir ara t rmaya göre baz geli mekte olan pazarlar n, özellikle Çin ve Hindistan’ n, kendi tüketici pazarlar ndaki büyümeden dolay yat r m odakl l ktan tüketim odakl bir ekonomiye geçi yapmalar bekleniyor. hamleleri gerçekle tirecek görünüyor?

yi pozisyon alabilecek çok say da geli mekte olan ülke var. Brezilya, Meksika, Güney Afrika, Nijerya, hatta demografik zorluklar n n aksine Çin, Endonezya ve tabii ki Türkiye çok iyi pozisyonda.

Siz önümüzdeki süreçte Avrupa’n n üç olas rotas oldu unu dü ünüyorsunuz ve bunu u ekilde ifade ediyorsunuz: Mücadele etmeye devam etmek, çoklu h za sahip olmak ya da federal yap ya kavu mak. Peki Avrupa, hangi rotay tercih edecek ya da etmeli?

lk senaryo olan mücadeleye devam etmek, Euro Bölgesi’nin temel yap sal reformlar ç karma ve uygulama konusunda ba ar s z olmas esas na dayan yor. Ülkeler beceriksiz tutumlar n sürdürdükleri sürece bütçe aç , rekabet edememe ve i sizlik çözümlenememi sorunlar olarak kalmaya devam edecek. Bu senaryoda ortalama GSMH büyümesinin 2010-2030 aras nda y ll k 0,8 seviyesinde olaca öngörülüyor.

kinci senaryo, çoklu h za sahip Avrupa. Bu senaryoda, Avrupa’da bir grup önemli ülke en çok ihtiyaç duyulan reformlar gerçekle tirir ve onlardan yararlan r. Bunu gerçekle tiremeyen di er ülkeler de kurtarma ve destek yard mlar bekler. Bu senaryoda büyüme h z , 2030 y l na kadar y ll k ortalama yüzde 2 olur.

Üçüncü senaryo, federal Avrupa. Bu senaryo ngiltere ve di er birkaç öne ç kan Avrupa ülkesi d nda güçlü hükümetlere ihtiyaç duyuyor. Böylelikle daha güçlü bir otoritenin yönetiminde gelirin yeniden da t m nda daha organize planlamalar yapmak mümkün olabilir. Ancak bu senaryonun hayata geçmesi bugünden pek mümkün görünmüyor. Yine de hayata geçmesi halinde Avrupa’daki GSMH büyümesinin 2030 y l na kadar yüzde 2’nin biraz üzerinde olaca tahmin ediliyor.

En iyi senaryolar, Avrupa’da sürdürülebilir büyümeye i aret ediyor. En iyimser olan nda bile Avrupa’daki büyüme oran geli mekte olan ülkelerde öngörülen büyümenin yar s ndan bile çok daha a a da… irketler yat r mlarda Avrupa’y kritik bir pazar olarak görmeye devam etmeli, ancak ba ka noktalara yat r m yaparak yat r mda çe itlemeye gitmeleri de ak ll ca olacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.