İŞLER AZALIRKEN RAKİP SAYISI ARTTI

Capital (Turkey) - - YENI DÖNEM - AYHAN YAVRUCU / ALARKO HOLD NG GENEL KOORD NATÖRÜ

de inen Aras Holding Yönetim Kurulu Ba kan Evrim Aras, “Büyük bir belirsizlik ve istikrars zl k hakim. Politika ve ekonominin birbiriyle iç içe olmamas mümkün de il” diyor. Aras kendisi için böyle bir ortamda en büyük meydan okuman n y l içinde Avustralyal Austrian Post ile ortakl k gerçekle tirmeleri oldu unu dile getiriyor. “Biz tam da böyle bir dönemde Avusturyal orta m zla ortakl m z n ilk günlerini tecrübe ettik” diye anlat yor.

Sarkuysan Yönetim Kurulu Ba kan Hayrettin Çayc da iç piyasada ço u mü terisinin a rl kl olarak kamu sektörünün finansman yetersizli i nedeniyle ödeme güçlü ü ya ad n söylüyor. Bu durumun kendilerini de etkiledi ini dile getiriyor. “Buna paralel olarak sigorta ve faktoring irketlerinin de kablo sektörüne kar çok ihtiyatl ve isteksiz davranmas iç pazar n daralmas na ivme kazand rd . irketimiz dahili pazar daralmas n d piyasada yeni pazarlarla a mak için yo un gayret gösteriyor, olumlu sonuçlar da al yor” diye anlat yor.

Marmara Birlik Genel Müdürü brahim Minareci, uzun vadeli ürün talepleriyle tahsilatlardaki gecikmelerin y l içinde kendilerini en çok zorlayan konular oldu unu payla yor. Bu noktada kredi kart na ve faktoring irketlerine yönlendirmelerle sorunu çözüme kavu turduklar n anlat yor.

KÂR MARJLARI SIFIRLANDI

Bu y l bizi en zorlayan konu, rekabetin özellikle müteahhitlik sektöründe çok artm olmas . Sektördeki oyuncu say s artarken i ler azald . Eskiden bir i e 5-6 ki i teklif verirken, imdi ayn i e 15-20 grup teklif veriyor. K ran k rana hatta kâr marjlar n n s f rland bir dünyada ya yoruz. O dünyada kalabilmek için hem stratejinizi hem maliyetlerinizi hem de çal ma yöntemlerinizi yeniden dizayn etmeniz gerekiyor. Kültürel de i im ya aman z zorunlu hale geliyor.

KÜLTÜRÜ DE T R YORUZ

Biz bu durum kar s nda kendimizi global düzen içinde yeniden konumland r yoruz. Rekabet ko ullar n , nerede hangi rakiplerle kar la aca m z , bunlar n maliyet yap s n , rekabet stratejisinin ne oldu unu, ne tür tedbirler alarak o pazarda öne geçmenin mümkün olabildi ini tart p, buna uygun olarak yap m z ve kültürümüzü de i tirmeye çal yoruz. Bu 3-5 ayda becerilebilecek kolay bir i de il. Bunu bir süreç olarak kabul ediyoruz.

BU KO ULLAR DEVAM EDECEK

Önümüzdeki y l da bu ko ullar n devam edece ini dü ünüyorum. Henüz dünyada beklenilen anlamda bir yukar ya do ru gidi yok. ABD ekonomisine bak p dünyan n bu yönde hareket etti ini dü ünmek mümkün de il. Amerika d nda dünyan n geri kalan nda ciddi s k nt var. Avrupa’da ve özellikle bizim çal t m z Rusya, Ortado u ve Uzakdo u’da s k nt lar ya an yor. Ben bu s k nt lar n 2015’te de devam edece ini dü ünüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.