İSTİKRARSIZLIĞI YÖNETMEK ZORLADI

Capital (Turkey) - - YENI DÖNEM - TURGAY DURAK / KOÇ HOLD NG CEO’SU

PS KOLOJ Y ETK LEYENLER

2014 y l nda bizi ne zorlamad ki… Bu y l çok de i ken bir ortam oldu. Hem d finansal piyasalar n içinde bulundu u durum hem bizim yak n çevremizdeki ülkelerdeki kar kl klar y l genelindeki psikolojiyi etkiledi. ni ve ç k larla dolu bir y l geride b rak yoruz. O istikrars zl yönetmek tüm yöneticiler gibi bizi de en fazla etkileyen konu oldu.

TOPLANTI SIKLI I ARTTI

Biz bu durumu öyle yönettik: Bütün yöneticilerin kendi sorumlu olduklar irketlere veya sorumlu olduklar i dallar na tam odaklanmas n sa lamak önemliydi. O odaklanmay bir bütün halinde gerçekle tirmek için ayl k toplant lar m za ilave olarak zaman zaman aram zda toplant lar yapt k. Haberle meyi ve olumlu etkile imi art rmak için toplant lar m z oldukça s kla t . Böyle zamanlarda yöneticilerin i lerine tam olarak odaklanmas n sa lamaya, onlar n odaklanmas yla bizim içimizdeki sat c lar , bayilerimizi daha iyi yönetmeye çal t k. daha az adet ve çe itte ürün ithal ettiklerini söylüyor. ç pazarda özellikle yaz aylar nda pazar daralmas ya and n dile getiren Erdo an, buna ra men kendilerinin zincir ma azalarda sat lar n art rmaya yönelik altyap çal malar n h zland rd klar n ifade ediyor. Mars Logistic Yönetim Kurulu Ba kan Garip Sahillio lu da ithalat n beklenenden fazla daralmas nedeniyle zorland klar n anlat yor. Sektörde araçlar na gerekli ithalat yüklemesi bulamayan irketlere ait filolar n Avrupa’da uzun süre bo yatt n ve ayn zamanda artan ihraç talebine araç tahsis edilemedi ini belirtiyor. Mars Logistics’in ise alternatif hizmetlerle bu zorlu u a t n söylüyor. Makromarket Yönetim Kurulu Ba kan Mehmet Songör, pazarda h zl

Kamil Karaka , taksit sınırlandırılması nedeniyle oyuncuların sektörden çekildi ini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.