DARALMAYI HAZMETMEYE ÇALIŞIYOR

Capital (Turkey) - - YENI DÖNEM - FARUK EK NC / EK NC LER HOLD NG YKB

metrekare büyümesiyle arz n talebin çok üstüne ç kt na dikkat çekiyor. Bu durumun kârl l kta daralmaya neden oldu unu söylüyor. “Biz verimlilik odakl hareket ederek giderleri dü ürmeye çal t k” diyor.

DI ÇALKANTILAR SARSTI

Yak n co rafyada ya anan siyasi çalkant lar 2014 y l nda Türkiye’yi ciddi boyutta etkiledi. Birçok sektör yo un ticari ili kiler içinde oldu u bölge ülkelerindeki istikrars zl k nedeniyle önemli s k nt lar ya ad . Do ta Kelebek Genel Müdürü Hulusi Acar, kom u pazarlarda ya anan siyasi ve ekonomik geli melerin bu bölgede i yapan tüm irketler gibi kendi ihracatlar n da dü ürdü ünü söylüyor. “Ortado u’daki politik kar kl klar, pazarda talep daralmas ve sat n al m n ötelenmesine neden oldu u için talepte dü ü ler ya and . Ortado u ülkelerindeki bu olumsuzluklar bayilerimizin, güvenli ve sabit bir ortamda sat yapmas n ve yapt pazarlama çal malar n sat a dönü türmesini

PAZARDAK GEL MELER

Demir çelik i i yap yoruz. 2014 y l nda bizi en çok pazardaki geli meler zorlad . Demir çelik sektöründe önemli pazarlar olan Irak ve Suriye ile ili kilerin bir ara tamamen kesilmesinden oldukça etkilendik.

ÜRET M DARALDI

Bu durumda ürünler iç piyasada ba ka yerlere gitmek durumunda kald . imdi sektör, üretimini daralt p bu durumu belli bir zaman içinde hazmetmeye çal yor.

B Z M ÇÖZÜMÜMÜZ

Tüm irketler kendi çözümünü ar yor. Biz üretimi yüzde 15-20 oran nda daralt yoruz. Dünyadaki siyasi s daki art a bakarsan z bu durumun bir yerde devam edece ini dü ünüyorum. Çin’deki beklentiler ekonominin daha da a a inece ini ve dünyadaki tüm ekonomilerin etkilenece ini gösteriyor. Ben de 2015 y l n pek rahat görmüyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.