İFLASLARIN ETKİSİ

Capital (Turkey) - - YENI DÖNEM - KAAN KAVALO LU / L MAK TUR ZM GRUBU KOOR.

KR ZDEN ÇIKAMADILAR

Bu y l ya ad m z en büyük zorluk, yo un çal t m z baz tur operatörlerinin finansal krizden ç kamayarak iflas etmeleri oldu. Avrupa’da üç büyük, Rusya’da iki orta ölçekli tur operatörü piyasadan çekildi. Buralardaki kayb m z n bir k sm n özellikle iç pazara yönelerek kapatt k. ç pazar sat fiyatlar m z Türk Liras baz nda oldu u için Euro bütçelerimiz, Euro’nun TL kar s nda a r de er kazanmas yla kayba u rad .

KAYIPLARIN ORANI

Ayr ca ilk 5 pazar m z n birinci s ras nda yer alan Rusya ile be inci s radaki Ukrayna’n n aras nda süregelen siyasi ve askeri istikrars zl k 2014 y l nda Ukrayna’dan Antalya’ya gelen ki i say s nda yüzde 25 dü ü e sebep oldu. Bununla birlikte skandinavya’n n lokomotif pazar Norveç’te de ya anan iflas sonucu yüzde 20’lik bir kay p olu tu. Buralardaki kay plar m z Benelüx pazar na yönelerek yapt m z ciddi pazarlama faaliyetleri sonucu art larla kapatt k. yava latt . Ortado u’daki dü ü ü, özellikle Avrupa ülkelerine odaklanarak a maya çal yoruz” diyor.

Ki l CEO’su Hilal Suerdem de kom u ülkelerdeki kar kl klar n i lerine ciddi sekte vurdu unu dile getiriyor. M s r, Suriye ve Irak ma azalar n kapatt klar n aç kl yor.

Etsun Genel Müdürü Adalet nanç, Irak ile yap lan g da ticaretlerinin olumsuz etkilendi ini söylüyor. “Sevkiyatta güzergah nedeniyle ya anan s k nt lar, kontratlar n ertelenmesi, tahmin edilen ve hedeflenen i hacminin gerçekle tirilememesine sebep oldu. lgili pazardaki geli meleri yerinde takip etmeye çal arak bire bir takip ve tahsilatla risklerimizi elemine etmeye çal yoruz” diye konu uyor.

Hulusi Acar, kom u pazarlarda ya anan sıkıntıların ihracatı olumsuz etkiledi ini anlatıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.