“ÖTV ARTIŞI HEPİMİZ İÇİN ŞOKTU”

Capital (Turkey) - - YENI DÖNEM - BRAH M AYBAR / RENAULT MAIS GENEL MÜDÜRÜ

noksan CEO’su Gürhan Akdo an da bu y l Ortado u ve Kuzey Afrika’daki siyasi krizlerle sava lar n i lerini ciddi ekilde etkiledi ini ifade ediyor. “Irak ve Libya pazar m z tamamen durma noktas na geldi. Rusya-Ukrayna krizi Rusya pazar m zda dü ü ya amam za neden oldu. hracat ciromuzun yakla k yüzde 35’lik bir dilimini kar layan bu ülkelerdeki s k nt lar bizi ihracat stratejilerimizde keskin revizyonlar yapma zorunlulu una iterek yeni pazar aray lar ve yeni stratejik de i ikliklere yöneltti” diyor.

REKABET ZORLADI

Dünya genelinde artan rekabet irketleri zorluyor. Ancak baz sektörlerde rekabet daha da keskinle mi durumda. Bu sektörlerden

ÖNGÖRÜLER A AB L YOR

Türkiye’de sat lar n z öngördü ünüz ekilde sürdürebilmek zor. Çünkü gündem dinamik ekilde de i iyor, öngörüler zaman zaman a abiliyor. Ama otomotivde çok yüksek katma de erli üretim yapt n z için bu öngörüyü mutlaka sa l kl yapabilmek laz m.

TALEP YÜZDE 25 DARALDI

Onun d nda y lba nda önemli bir zorluk ya ad k. Döviz artt kça maliyeti olumsuz etkilemeye ba lad . Y lba ndan bir gün önce ÖTV’de ya anan art da hepimiz için oktu. Tüm bunlar içinde bu y l bizi en çok zorlayan konu talep daralmas oldu. lk aylarda pazar yüzde 25 daralarak kritik bir seviyeye ula t . Bu daralmaya kar hemen bir ey yapamazs n z. Ancak elinizde kalan imkanlar n zla cazip artlar ortaya koymaya çal rs n z.

ZORLUKLARI NASIL A IYORUZ?

Bugün otomotiv mü terisinin çok dikkat etti i üç konu var: Birincisi fiyatlar alabilecek düzeyde tutmak, ikincisi bak m ve i letme maliyetini minimumda tutabilmek ve üçüncüsü uygun finansman ko ullar yla insanlar n taksitle araç alabilmelerini sa lamak. Biz bu üç parametreye de dikkat ederek zorluklar a maya çal yoruz. lk aylar n ard ndan pazardaki daralma kendini regüle etti. u anda daralma oran yüzde 16’lara dü tü. Önümüzdeki y l ne olur bilemiyoruz. Seçim y l na giriyoruz.

Evrim Aras, ortaklıklarının ilk günlerini belirsizlik ortamında

tecrübe ettiklerini söylüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.