Aselsan’ n yeni global vizyonu

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

Önümüzdeki y l 40’ nc ya na basacak olan Aselsan, teknoloji anlam nda Türkiye’nin en güçlü kurumlar ndan. irket, yeni dönemde as l amac olan Türk Silahl Kuvvetleri’nin d a ba ml l n en aza indirmenin d nda ülkenin ihtiyac olan teknolojik altyap lar sa lama politikas na da yöneldi. Ula m, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri ad alt nda yeni bir sektör ba kanl kurdu. Bu yeni sektör çat s kapsam nda ak ll otoyollar, rayl ileti im, enerjinin daha ak ll bir ekilde kullan lmas , s-

1 2

3 4 5 6 7 8 9

Dünyada savunma irketleri aras nda 67’nci s raday z. Hedefimiz bunu 50’li seviyelere çekmek. Esas görevimiz Silahl Kuvvetler’in d a ba ml l n azaltmak ama teknolojimizi ba ka alanlarda da kullanmak istiyoruz. Yeni dönemde savunma sanayinin yan nda Rayl Sistemler, enerji, otoyollar ve yeni teknolojiler alanlar na da odaklanaca z. Enerjide özellikle güne enerjisini daha etkin kullanabilece imiz teknolojiler üzerinde çal yoruz. Silahl Kuvvetlerimizin, ihtiyaçlar n n yüzde 54’ünü kar lar duruma geldik. Yüzde 10’lardan buraya geldik, hedef yüzde 80-90’ yakalamak. Bunu gerçekle tirirken küresel pazarda söz sahibi olan bir teknoloji irketi olmak istiyoruz. 57 ülkeye ihracat yap yoruz. 2010’da 57 milyon dolard , 2013’te 214 milyon dolara ula t . Sat lar m z n yüzde 20’si ihracat. Bunu yukar çekece iz. hracat m z ve yurtd nda kal c l m z art rmal y z. Bunun için de bölge ve ülke ofisleri açmak istiyoruz. Kazakistan, Abu Dabi, Ürdün, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Endonezya ve Azerbaycan’da tesislerimiz var. Yenileri de eklenecek. 2015’te 1,2 milyar dolar n üzerinde bir ciroya ula may ve bunun en az yüzde 20’sinin de ihracat olmas n hedefliyoruz.

10

tanbul’a yap lan 3. havaliman gibi dev tesislerin güvenli i ve daha birçok alanda çal malara ba - lad .

Uzun bir süredir Aselsan’da farkl görevlerde bulunan Dr. Faik Eken, geçti imiz may s sonunda irketin ba na getirildi. ABD’de elektronik mühendisli i e itimi alan Dr. Faik Eken, 28 y ld r Aselsan bünyesinde her kademede görev yapt . irketi ve sektörü yak ndan tan yan, çok deneyimli bir yönetici…

Göreve geldi inden sonra irket bünyesinde de i im ba latan ve gelecek için büyük hedefler koyan Dr. Faik Eken, “Amac m z küresel pazarda rekabet eden bir teknoloji irketi yaratmak” diye konu uyor.

Dr. Eken, uzun süredir Aselsan’ ve hedeflerini ilk defa Capital Dergisi’ne anlatt :

Günümüzde Aselsan hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Organizasyon yap m z bu y l yeniledik. Aselsan’ n daha önceki yap lanmas grup ba kanl klar eklindeydi. Bu grup ba kanl klar n n kendine ait AR-GE, proje yönetimi ve di er fonksiyonel ekipleri bulunuyordu. imdi bu grup ba - kanl klar n n say s n art r p yeteneklerini geni lettik ve “sektör ba kanl klar ” alt nda toplayarak yeniden organize ettik.

irketin uzmanl k yap s kapsam nda kaç

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.