“SAVUNMA SEKTÖRÜ 18 MİLYAR DOLARI GEÇTİ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

i er ba ka sektörlere göre çok büyük de il. Türkiye’nin 18 milyar dolar tutar nda bir savunma harcamas var. Bunun 5 milyar dolar n yerli sanayiden tedarik olarak dü ünebiliriz. Buna sadece ekonomik de er olarak bakmamak laz m.

Ülkemizi savunaca m z sistemleri yap yoruz. Bunlar n stratejik de eri, mali de erinin çok çok üstündedir. Ülke aç s ndan önemi mali de erinden çok daha fazla. Bu sistemlerin d a ba ml olmadan üretilmesinin getirdi i avantaj çok daha önemli. Geçen y l savunma sektöründe 1,5 milyar dolarl k bir ihracat gerçekle tirildi. Enerji ya da otomotiv sektörüyle k yaslay nca daha küçük kal yor.

Dfüze savunma”, “kara silah sistemleri”, “komuta kontrol ve deniz sistemleri” olmak üzere üç grup ba kanl m z var. Bizim son y llarda çok önemli görevler üstlendi imiz bir alan hava savunma. Alçak ve orta irtifa hava savunma projelerini ana yüklenici olarak biz yönetiyoruz.

Yeni kurdu unuz birimi ve hedeflerini anlat r m s n z?

Bu dört sektör ba kanl Aselsan’ n kurulu undan bu yana savunma taraf nda yo unla t - ve üzerinde çal t alanlar kaps yor. Bunun yan s ra “Ula m, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri” isimli yeni bir sektör ba kanl kurduk. Bunun içinde güvenlik, ula m, trafik, otomasyon ve enerji gruplar bulunuyor. Bu sektör ba kanl a rl kl olarak savunma d ndaki alanlara yönelik olarak kuruldu.

Savunma projelerinden edindi imiz teknoloji ve bilgi birikimini farkl alanlarda de erlendirmeyi amaçl yoruz. Ula m, savunma taraf nda olu - turdu umuz birtak m teknolojik altyap y rayl ta maya uygulayabilece imiz bir alan. Sahip oldu umuz elektrikli çeki ve sürü sistemlerini milli tren projesi gibi projelerde uygulayabiliriz.

Bunun yan s ra güvenlik sistemleri de bizim uzun zamand r çal t m z bir alan. Bu konudaki faaliyetlerimizi bir grup ba kanl alt nda toplad k. u anda yürüttü ümüz güvenlik projelerinin yan s ra yap m devam eden 3’üncü havaa-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.