EN YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ NELER?

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

lan , boru hatlar gibi projelerin güvenlik çözümlerini olu turabilecek yeni ekipler kurduk.

Burada ayr ca enerji sistemlerine de yo unla may hedefliyoruz. OGS ve KGS gibi trafik sistemleri de bizim yo un faaliyetlerimizin oldu u bir alan. Bu faaliyetleri daha da geli tirerek otoyolun yönetimi gibi daha ak ll sistemler haline getiriyoruz. Bu sivil sektör neden olu tu? Bak ld zaman savunma sektöründe uygulanan politikalarla çok önemli bir birikim sa - land . Ancak, ba ka sektörlerde de milli teknolojiye ihtiyaç var. Aselsan’ n y llar içinde olu turdu u teknolojik birikimini, bu ihtiyaç duyulan alanlar-

TELS Z TEKNOLOJ S NDE LK 3’TE

Haberle me taraf ndan dünyada ilk üç firma içinde oldu umuz yaz l m tabanl telsiz teknolojimiz var. Çok talep al yor. Bunun yan s ra çok yüksek h zlarda ileti im yapan yeni bir radyolink geli tirdik.

HAVA SAVUNMA VE E-HARP S STEMLER

Ülkemiz için çok önemli bir alçak orta irtifa hava savunma sistemi geli tiriyoruz. Ülkemizde birçok ihtiyaca yönelik radar çözümleri geli tirdik, bunun yan s ra çok geni bir frekans spektrumunda etkili olan elektronik harp sistemlerimiz kullan ma girdi.

HEL KOPTERDE AKILLI GÖSTERGE

Genel maksat helikopteri projesi kapsam nda Skorsky’nin de çok be enisini alan ak ll gösterge çözümünü geli tirdik. AVCI kask geli tirdik. Helikopter pilotunun bakt istikamete silah n yönlenmesini sa layan bir teknolojidir.

ALTAY TANKI

Altay tank nda çok önemli bir görevimiz var. Gece görü , at kontrol, kendini koruma sistemlerini gerçekle tiriyoruz.

KR T K KOMPONENTLER

Bu konu üzerinde teknoloji geli tirmeye çal yoruz. Galyum Nitrat teknolojisi ilk olarak öne ç k yor. Bu yeni yar iletken teknolojisi yüksek frekanslarda çok büyük teknolojik avantaj sa l yor. Bu alanda uzun y llard r AR-GE yürütüyoruz. Bunu seri üretim giri imiyle çok say da üretebilmek istiyoruz. Bu amaçla yeni bir irketin kurulumunu gerçekle tirdik.

Sahip oldu unuz teknoloji bu sayd n z alanlara uygulanabilir teknolojiler mi?

Evet, gerekli temel teknolojilere sahibiz. Biz yepyeni bir teknoloji çal mas na girmeyece iz. Aselsan savunma sektörünü b rak yor de il, aksine sahip oldu umuz teknolojiyi ba ka alanlarda da kullanmak istiyoruz. Bizim tabii ki esas görevimiz, Türk Silahl Kuvvetleri’nin d a ba ml l n en aza indirmek. Bu yüzden savunma sanayisindeki etkinli imizi güçlendirmekten hiçbir zaman vazgeçmeyece iz. Sadece bu süreçte edindi imiz teknolojiyi ba ka alanlara da uygulamak istiyoruz.

Sayd n z be sektör içinde sizin en çok önem verdi iniz hangisi?

Savunmaya odakl ilk dört sektör ba kanl - büyüklük olarak birbirine çok yak n. Yeni kurdu umuz ve a rl kl olarak savunma d ndaki alanlara odaklanan sektör ba kanl ise bir geli me sürecini ya amak zorunda. Ama uzun vadede di er sektörleri geçebilecek bir potansiyeli var.

Türk Silahl Kuvvetleri’nin d a ba ml l - n azaltmak mümkün mü?

“Her eyi tamamen s f rdan biz yap yoruz” gibi bir hedef koymamak laz m. Her ürünün ve donan m n n içinde farkl kritiklikte komponentler var. O ürünü rekabetçi k lan ve performans -

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.