ASELSAN’IN PROFİLİ

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

lerde ortakl klar eklinde geli melerimiz var. Kazakistan’da bir tesis kurduk. Ülkenin en modern tesislerinden biri oldu. Elektro-optik, gece görü sistemleri üretiliyor.

Ürdün Amman’da bir tesis kurduk. Yine elektro-optik ve gece görü sistemleri üretiyoruz. Abu Dabi’de bir ortakl m z var. Orada stabilize silah sistemleri imalat yap yoruz.

Güney Afrika’da bir irketimiz var. Teknoloji geli tirme faaliyetleri yap yoruz. Yine Azerbaycan’da da bir irketimiz bulunuyor. Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerde de devletle yürüttü ümüz lisansl üretim ve sat lar m z var. 5 ayr ülkede oradaki kullan c lar için ürün üretiyoruz. Endonezya’da teknoloji transferi yapt m z bir orta m z var.

PERSONEL SAYISI

irkette toplam 4 bin 623 personel çal yor. Çal anlar n yüzde 59’unu mühendisler, yüzde 28’ini teknik elemanlar olu turuyor. Çal anlar aras nda 1.523 lisans, 1.551 yüksek lisans ve 148 doktora mezunu bulunuyor.

HRACAT DÖRT KAT ARTTI

Aselsan’ n ihracat rakamlar , dört y l içinde yakla k dört kat artt . 2010 y l na 57 milyon dolar olan ihracat, 2011 y l nda 66 milyona, 2012 y l nda 175 milyona yükseldi. Bu rakam 2013 y l nda ise 214 milyon dolar oldu.

EN BÜYÜK ALICI TSK

Aselsan’ n en büyük al c s Türk Silahl Kuvvetleri. 2014’te sat lar n yüzde 61’i Türk Silahl Kuvvetleri’ne, yüzde 17’si kamu ve özel kurulu lara yap l rken, yüzde 22’lik pay ise ihracat olu turdu. Cirosu 2010’da 792 milyon dolard , 2013’te 1 milyar 140 milyon dolara ula t . 2014 hedefiyse 1 milyar 250 milyon dolar.

24 ÜN VERS TE LE B RL

24 Üniversite ile i birli i kurulurken, üniversitelerle yürütülen proje say s 240. Üniversitelere verilen proje tutar ise 132 milyon dolar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.