“ELEKTRİKLİ ARAÇ PROJESİ KISA SÜREDE DEVREYE GİREBİLİR”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

Kaç ülkeye ihracat yap yorsunuz? 47 ülkeye ihracat yap yoruz. Savunma sektöründe bu tür sat n al mlar dost ve güvenilir ülkelerle yap l yor. Bunlar içinde Pakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan en çok ihracat yapt m z ülkeler aras nda. ABD’ye kamu güvenli i haberle mesi alan nda 30 binden fazla telsiz ihraç ettik. Orman i letmeleri, itfaiye gibi i - letmeler kullan yor. Uruguay’a, Endonezya’ya taktik telsiz ihraç ettik. Daha çok hangi ürünler tercih ediliyor? Elektro-optik, gece görü sistemleri, haberle me ve stabilize silah sistemlerini daha çok sat yoruz. Büyük sistem teknolojileri ihraç etmek amac nday z. Bu tür büyük sistemlerle modern ordular yetenek kazan yor. Hollanda’ya hava savunma sistemi sat gerçekle tirmi tik. Geçmi dönemlerdeki çok önemli bir ba ar yd . hracat sat n z n ne kadar n olu turuyor? Toplamda ihracatta önemli bir art var. 2010 y l nda 57 milyon dolarken, 2013 y l nda 214 milyon dolara ç kt . 2014 y l nda bu rakam n üstüne ç kmay bekliyoruz. Yurtd ndaki pazarlara sadece ürünü satma de il ayn zamanda yetenek kazand rma anlay yla yakla yoruz. Bu yakla mla yeni pazarlar elde ediyoruz. Bu sayede bir s çrama yapt k. hracat genel sat lar m z n yüzde 20’sini geçti. Bu küresel rekabet etme gücümüzü de aç kça gösteriyor.

Aselsan’ n dünya savunma sektöründeki büyüklü ü nedir?

Cirolara göre bir s ralama var. Biz 67’nci s - raday z. K sa vadede hedefimiz 50’li seviyelere gelmek. Sat m z art rarak üst s ralara yükselmeyi hedefliyoruz.

Savunma sektörü son y llarda büyük bir geli me gösterdi. Bunun nedeni nedir?

ki faktör var. Birincisi gerek ihtiyaç gerekse tedarik makamlar n n yerli katk n n art r lmas

YERL OTOMOB L PROJES

Biz elektrikli araç taraf nday z. Türkiye’de elektrikli araç çözümü olu turulmas için faaliyet içindeyiz. Bunun motoru, çeki sistemi, bataryas gibi bizim uzmanl k alan m z olan k s mlarda birikim ve çözümlerimiz var; bununla ilgili ortakl k aray içindeyiz. Bizim yap ta lar olarak çok ciddi bir haz rl m z var. Çok k sa bir zamanda hayata geçirebiliriz.

NEDEN ELEKTR KL ARAÇ?

Bak ld zaman elektrikli araçlar n çok önemli avantajlar var. Artan bir pazar paylar var. Bu teknolojinin gelecekte yayg n kullan laca çok aç k. Çevre duyarl l da oraya götürüyor. Biz bu konuda tedarikçi olma haz rl içindeyiz. Bunlar yak n bir dönemde somut bir ürün eklinde sunabiliriz.

Bugün dört AR-GE merkezimizde, 2 bin 233 AR-GE mühendisimiz var. Aselsan, tek ba na savunma sanayindeki AR-GE harcamalar n n yüzde 43’ünü yap yor. Giderlerimizin yüzde 35-40’n olu - turuyor. 307 milyon dolar d kaynakl , 76 milyon dolar kendi kaynaklar m zdan kulland m z 383 milyon dolarl k AR-GE yat r m yapt k. irket olarak yapmak istedi imiz i ler art k daha iddial . Savunma sanayi de öyle. Bakt m zda milli tank - m z yap yoruz. Atak helikopterimiz kendi yaz - l m ve donan mlar m zla uçuyor. Gemiler çok büyük oranda yerli katk yla yap l yor. Uzun menzilli radarlar da geli tiriyoruz. Kendi muharip uça m z olan FX projesi var. htiyaçlar n neredeyse tümünü kar lamaya yönelik bir teknolojik geli im görüyoruz.

Enerji sektörüne yönelik çözümlerinizden bahsedebilir misiniz?

Biz ebekelerin daha ak ll hale getirilmesi ve yönetilmesi için çal yoruz. Güne enerjisini daha etkin kullanabilece imiz enerji çözümleri üretmek istiyoruz. 2014 için ciro hedefleriniz tutacak m ? 2014 için hedeflerimizi büyük oranda tutturaca z. Rekor teslimat hedefliyoruz. Aselsan’ n son 8-9 y ld r süregelen büyüme trendini devam ettiriyoruz. Ayn trendi 2015’te de sürdürece iz. Hedef 2015’te 1,2 milyar dolar n üzerinde bir ciroya ula mak. Bunun en az yüzde 20’sinin de ihracat olmas n hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.