ARTIŞ OLANLAR DA VAR

Capital (Turkey) - - STRATEJI - KOZMET KTE VME YUKARI KURUYEM TE DURUM NE? REKOLTE ETK S

Elvan Grubu Bütçe Maliyet Müdürü Mürsel Dülger ise de i imi getiren faktörlere ili kin unlar söylüyor:

“G dada fiyat etkileyen faktörler hammadde fiyat de i imleri, ambalaj fiyat de i imleri ve hedef pazarlardaki ola and de i imlerdir.”

ÜÇ FAKTÖRE D KKAT

Fiyatlamadaki en belirleyici unsurlar rekabet ko ullar , talep ve ölçek. Özellikle pazar ko ullar ve rekabet, sektör ba ms z tüm oyuncular için fiyatlaman n belirleyici unsurlar aras nda ilk s rada yer al yor.

Renault Mais Genel Müdürü brahim Aybar, “Ürünün rakiplerine göre olan fiyat pozisyonu, rakiplerin fiyat de i imleri, pazardaki ekonomik geli meler, tüketicinin ürünü benimseyip benimsememesi gibi faktörler ürün fiyat üzerinde etkili oluyor” diyor.

irketlerin, ilk fiyatta indirime gitmesini sa layan nedenlerden biri de artan talebin etkisiyle gelen üretimin artmas . “Üretimin h zla artmas ölçek ekonomisini, dü ük maliyetleri ve ço unlukla da fiyat dü ü ünü beraberinde getiriyor” diyen KPMG Türkiye irket Orta Raymond Timmer, u yorumu yap yor:

“Ara t rmalar, endüstriyel üretim iki kat na ç kt nda ortalama üretim maliyetinin yüzde 15-20 aras nda dü tü ünü gösteriyor. Bu durum, kimi zaman hafif bir gecikmeyle de olsa fiyatlara yans yor.”

Porland Genel Müdür Yard mc s Sibel Yaz c , “Pazar n öngörülen talebi yaratmamas , benzer ürünlerin art ve buna paralel ortaya ç kan fiyat rekabetiyle artan ürün maliyetleri, fiyat de i ikli ine neden oluyor. Porland’ n iki tip ürün çe idi aras nda, ev kesimi ürünlerinde daha yo un fiyat de i ikli i ya an yor” diyor.

Fakir Pazarlama Müdürü Asl ahin de di er uzmanlarla ayn fikirde:

“Ürün fiyatlar ndaki de i imin ana sebebinin, piyasaya yeni ürünlerin girmesi ve tüketicinin ürüne olan ilgisinin azalmas oldu unu söyleyebiliriz. Tabii rakip irketlerin ve rekabetin de önemi yads namaz..” Bazı sektörlerde fiyat indirimi de il düzenli bir fiyat artı ı söz konusu. Özellikle ithalat a ırlıklı ürünlerde durum böyle. Örne in kozmetik… Tekin Acar Kozmetik Yönetim Kurulu Ba kanı TEK N ACAR, u bilgileri veriyor: “Kozmetik ve parfüm ürünleri yılda en az 1 kez fiyat artı ı alır. Ancak döviz yükseli i nedeniyle bu artı lar yılda 2 veya 3’e çıkabilir. Lansman ürünleri de aynı ekilde artı alır. Bu fiyat de i imi dövize endeksli olarak yüzde 6-10 arasında olur. Bizim sektörümüzde indirim sadece tedavülden kalkacak ürünlere yapılır.” Media Markt Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür SAD AÇIKALIN da benzer noktalara dikkat çekiyor: “Piyasaya yeni çıkmı bir ürünün fiyatı markaya göre farklılık gösterse de ilk

fiyat de i iklerinin yüzde 5-10 aralı ında oldu unu söyleyebilirim. Fiyat de i ikli inin en sık görüldü ü kategoriler ise telekomünikasyon, bili im ve televizyon. Fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerden biri tüketici talebinin yo unlu u ve bu talepten faydalanmak isteyen markaların

yeni model çıkarma sıklı ı denebilir. Her yeni model lansmanı bir yandan talebi körüklerken bir yandan da mevcut modellerin fiyat erozyonuna u ramasına yol açıyor.”

ANA SEKTÖRLERDE DURUM

Fiyat de i imi ve ilk fiyat koruma süresi kategorilere hatta markalara göre bile de i iyor. Haz r giyimde bu süre ortalama 8-10 hafta. Bu süre zarf nda ba layan yüzde 15-20’lik ilk indirimler, ilk y l içinde toplam yüzde 50’yi bulabiliyor. Ayakkab , maksimum 1 ay ilk fiyat n koruyabiliyor. Küçük ev aletlerindeki süre ise Mevsim ko ullarına ba lı olan kuruyemi sektörü de fiyatlandırmada artı ya ayanlardan. Antik Kuruyemi Yönetim Kurulu Ba kanı AHMET AYDIN, unları söylüyor: “Fiyatı belirlerken ürünün bir önceki yıldaki fiyatına bakarız, ona göre belirleriz. Mevsimsel artları ve arz-talep ili kisini de göz önüne alırız. lk fiyat 2 ay kadar devam eder. 2 aydan sonra yüzde 20-30 oranında yükselir. lk yıl doldu unda yüzde 30 de i im olur. Bizim sektörde ilk faktör mevsim artları, ikincisi arz-talep dengesidir.” Papa an Kuruyemi Yönetim Kurulu Ba kanı KAN EMEKÇ ise u açıklamayı yapıyor: “ lk fiyatın korunabilmesi birçok farklı dinami e ba lı. Ürünün mü teri için yarattı ı de er, hammadde maliyetleri, rekabet, ikame ürünler en ba ta gelen faktörler. Ancak fiyatlama, en büyük oranda sezondaki tarımsal ürün rekoltesine ba lı olarak olu an hammadde fiyatıyla do rudan ilgilidir. Dövizdeki dalgalanmalar da fiyatlara etki eder. Tüketici de bu fiyat de i imlerine çok duyarlıdır.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.