HAZIR GİYİMDE NASIL?

Capital (Turkey) - - STRATEJI - 2 AY DAYANIYOR ND R M YÜZDE KAÇ? Sektördeki ilk indirim yüzde 20-30 düzeyinde oluyor. 1 yıl geçti inde ise fiyattaki erime yüzde 50’yi buluyor. unları söylüyor: “Ürün fiyatını etkileyen faktörler sosyoekonomik durum, siyasi durum, rekabet, tüketicinin

1,5-2,5 ay aras nda de i iyor.

Simon Kucher&Partners stanbul Yönetici Orta Mert Terzio - lu, “Genelleme yapmak gerekirse perakende sektöründe daha geni bir fiyat bask s ndan bahsetmek mümkün” diyor ve ekliyor:

“Asl nda kar la aca n z fiyat bask s rakiplerinizden farkl la ma düzeyinizle ters orant l d r. Lüks ürünlerde veya makine gibi inovasyonun çok büyük farkl l klar getirebilece i endüstrilerde bu bask daha az görülüyor. Baz kategorilerin ve sektörlerin ise rekabet bask s ndan daha çok etkilendi ini söylemek mümkün.”

Çikolata ve ekerleme, fiyat hareketinin yo un oldu u kategorilerden. Elvan Grubu Bütçe Maliyet Müdürü Mürsel Dülger, en yo un de i imin unlu mamuller ve jelly’de oldu unu söylüyor ve ekliyor: “Ürün maliyetleriyle pazarda sat labilecek fiyatlar aras nda bir denge kurarak liste fiyatlar n olu turuyoruz. Genel liste fiyat , de i en maliyetlere ba l olarak her ay düzenli bir ekilde gözden geçiriliyor, gerekli düzeltmeler yap l yor. 1 ayl k periyotlar n d nda hedef ülkelerde olu an ekonomik ve sosyal geli melere ba l olarak ülke odakl revizyonlar da yapabiliyoruz.”

Homend Genel Müdürü Orkun Dizdar’ n yorumla- Hazır giyim, fiyat erozyonunu en yo un ya ayan kategorilerden. Bir ürün en fazla 2,5 ay ilk fiyatını koruyor. pekyol Yönetim Kurulu Ba kanı YALÇIN AYAYDIN, unları söylüyor: “Ürünün fiyatını trendler, hammadde, kuma , iplik ve i çilik gibi bile enler belirliyor. E er ürün artık trend dı ına çıktıysa özellikle tekstil sektöründe çok hızlı ekilde fiyatı dü üyor. Bizim için ilk fiyatı korumak çok önemli. Bunun için stok yönetimini do ru biçimde yapmaya ve ürün adetlerini çok iyi belirlemeye çalı ıyoruz.”

CEO’su H LAL SUERDEM, lk fiyat n en az 6 ay koruyabilen sektörler de az de il. Spor ürünleri, züccaciye, sak z ve seramik, ilk fiyat n 1 y la kadar koruyan kategoriler aras nda.

Porland Sat ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Sibel Yaz c , “Züccaciyede ilk fiyatlar ortalama 1 y l korunuyor. Öngörülen talebi olu turmayan ürünler için ise bu zaman dilimi 6 ay. Ürün 1 ya n doldurdu unda, ilk fiyat belli oranda de i mi oluyor. Beklenilen talebi yaratmayan ürünlerde fiyatta erozyon yüzde 30 oran nda. Baz kategorilerde ise art olabiliyor” diye konu uyor.

Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Girgin, seramikteki dengeleri öyle anlat yor: “Seramik sektöründe bir ürünün ömrü 1 y ld r. Bizde moda faktörü önemli. Rakiplerde olmayan bir ürün ç kar ld n-

Ki ılı r öyle: “Küçük ev aletlerinde organize perakende zincirlerinde ve internet kanallar nda ilk ay içinde tavsiye edilen fiyatlardan yüzde 10-15 aras nda indirim söz konusu oluyor. Markan n önerdi i perakende fiyatlar sat metodu ve tahsilat yöntemleriyle zincir kanallara göre ayr bir kulvarda yol alan geleneksel bayi kanal nda çok daha uzun süre korunabiliyor.”

UZUN SÜRE DAYANANLAR

de erlendirmeleri öyle: “Ürünler ilk fiyatını yakla ık 2-2,5 ay korumu oluyor. Kaban ve mont gruplarında bu süre 3,5-4 aya kadar çıkıyor. Ürün bir ya ını doldurdu unda yüzde 40-50 arasında fiyat de i mi oluyor. Sarar olarak fiyat politikamızda oldukça effafız. i irilmi fiyat politikası uygulamıyoruz. Yüksek olmayan kâr marjlarıyla çalı ıyoruz ve kaliteyi makul fiyatlara sunuyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.