FİYAT REVİZYONU NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Capital (Turkey) - - STRATEJI - ARDA NAL BRAH M AYBAR ETK LEYEN FAKTÖRLER LK F YAT STRATEJ S YEN ÜRÜN BASKISI METE USLUKILINÇ GFK PERAKENDE PANELLER GN. MD.

Üreticilerin fiyatları yeniden konumlama kararları, mevcut ürün gamlarının fiyat/algı pozisyonuna, lansman için yapılan pazarlama harcamalarına, rakip ürünlerin fiyat seviyesine, kâr ve satı beklentilerine, stok miktarlarına ve makroekonomik ko ullara ba lı olarak belirleniyor. Mümkün olabilecek en üst seviyede yapılan ilk fiyatlama, pazarın genel durumuna ve ürünün satı performansına göre revize ediliyor. Akıllı telefonlar gibi çok hızlı geli en teknolojiye sahip ürünlerde rekabetin artan baskısı, üretim ve satı hedefleri, pazarı hızlı takip etmeyi ve hızlı fiyat aksiyonları almayı gerektiriyor ve ilk fiyat erozyonları kısa süre içinde gerçekle mi oluyor. Öte yandan üreticilerin kendi ürün gamlarına ekledikleri her yeni ürün, mevcut modellerin satı ına ve fiyatına önemli ölçüde etki ediyor. Eski modellerin kısa zamanda yeni ürünlerle yer de i tirmesi amacıyla daha keskin fiyat erozyonlarına maruz kaldıkları görülüyor. Perakende noktalarının da proaktif davranarak özellikle talebi yüksek ürünlerde kampanyalarını yo unla tırmaları da fiyatlara etki eden di er önemli bir faktör. 10-15 civar nda azalabilir. Bir y l n sonunda standart ürünlerde yüzde 5-8 aras dü me beklenebilir.”

lk fiyat n 6-12 ay aras nda koruyabilen kategorilerden biri de spor ayakkab ve giyim. Intersport Genel Müdürü Arda Nal, sektördeki durumu öyle özetliyor: “Spor aksesuarlar n ilk fiyat üzerinden 365 gün sat yoruz. Spor ayakkab ve tekstil ürünlerinde ise ilk fiyat 6 ay sonraki ana indirim dönemine kadar devam ediyor. lk revizyonlarda ortalama yüzde 10-15 aras nda fiyat de i imi oluyor. Intersport olarak her ürün grubunun sat lar n en optimum düzeye ç karmak için gerekli de i imleri uyguluyoruz. En yüksek fiyat de i imi ise tekstil grubunda oluyor. Fiyatland rma stratejimizi tüketicilerimize göre yürütüyoruz. Hem uygun fiyatl hem kaliteli ürün sunmay hedefliyoruz.”

DÜ Ü ÜN ÇARES VAR MI?

irketlerin önemli amaçlar ndan biri “ilk fiyat ” mümkün oldu unca uzun süre korumak. Peki bunu nas l ba ar yorlar?

Nissan Türkiye Genel Müdür Yard mc s brahim Anaç, “Otomotiv pazar ndaki markalar n tamam n n ideali, fiyat istikrar n sa lamak” diyor ve ekliyor: “Biz de tüketicimizin yanl bir alg ya kap lmamas için y l boyunca yeni ya da mevcut tüm ürünlerimizin fiyatlar n sabit tutmaya çal yoruz. Araç fiyat gibi birincil öncelikli bir olguyla elimizden geldi ince oynamayarak, olu an rekabet ko ullar nda farkl tekliflerle mü - terimizin tatmin olaca çözümler sunmaya odaklan - yoruz.”

Renault Mais Genel Müdürü brahim Aybar da benzer noktalara dikkat çekiyor: “Pazar ko ullar na ve rekabete göre de i en bir fiyat stratejimiz var. Ürünü ticarile tirirken rakiplerin ve pazar n ileriki aylarda ne ekilde hareket edebilece ini sa l kl bir ekilde öngörmeye çal yoruz. Koruyabildi imiz müddetçe ürünün ilk fiyat n korumaya çal yoruz.”

Elle Ayakkab Yönetim Kurulu Üyesi Suzan Akar Çapan, “Ürünü mümkün oldu unca ayn fiyattan satmaya gayret ediyoruz. Sezona az stokla girip sat ld kça ürün tedarik ederek sadece sat lmayan ürünün fiyat n dü ürüyoruz” eklinde konu uyor.

Perfetti Van Melle Türkiye Sak z Grubu K demli Marka Müdürü Çi dem Tüzüner Serim ise uygulad klar stratejiyi öyle özetliyor: “Pazarlama 5P’sinden biri olan fiyatland rma stratejisi uzun hesaplamalardan sonra ekilleniyor. Ürünlerin içerikleri, hammaddeler, paketleme maliyetleri ve genel giderler hesaplanarak bir maliyet analizi yap l yor. E er ithal edilen bir ürün ise ana kalemlerin üzerine bir de ithalat vergileri ekleniyor. Bütün bu kalemlerin analiz edilmesinin yan s ra sektördeki ortalama fiyat alg s , ürünün hangi kanallarda hangi amaçla konumlanaca analiz edilip rakiplerin fiyat politikalar göz önüne al narak fiyat yap s belirleniyor.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.