Sosyal kimliğinden müşteriyi tanıyor

Capital (Turkey) - - LIDERLER - / AKBANK DİJİTAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ

ci y la özel “Mutlu et mutlu ol” kampanyas n n yan s - ra Ülker Caramio ve Café Crown gibi birçok markaya sosyal medyada çok say da proje gerçekle tirdiklerini anlatan Anbarl lar, toplamda sosyal medyaya özel haz rlanan proje say s n n ise 50’nin üzerinde oldu unu ifade ediyor.

EVRİM SONER

ÖZEL Aylık ortalama 30 saatten fazla internet başında geçiriliyor ve sosyal medya bu sürenin ağırlıklı kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla müşterimizin olduğu yerde olmak ve alternatif hizmetler sunmak oldukça önemli. Akbank olarak sosyal medya kanallarını dijital ekosistemin önemli bir parçası olarak görüyor ve bu kanallarda etkin olarak sosyal medyaya özel bir departman ve ekiple çalışıyoruz.

DEPARTMAN

TOPLUMLA DİYALOG

Akbank markası temsil ettiği değerlerle Türk toplumunun bir parçası ve toplumla sürekli iletişim içinde olmaya ihtiyaç duyuyor. Bugün markanın toplumla diyalog içinde olabileceği, kendisini en rahat ifade edebileceği, en yoğun tüketilen mecra sosyal medya. Bu anlamda markamızla bu alanda varlık göstermek önemli. Diğer yandan sosyal medya kullanıcılarından yansıyan yorumların dikkatle takip ve analiz edilmesi hem itibar hem markadan beklentileri anlamak açısından hayati değere sahip.

T BARINI GÜÇLEND R YOR

Ford Otosan’da sosyal medya yönetimini Ford Otosan Kurumsal leti im Müdürü De er Yayc o lu Öztürk yürütüyor. Öztürk, “Kurumsal ve marka alg m z payda - lar m z nezdinde yönetmek ve kurumsal itibar m z güçlendirmek için çe itli mecralarda çal malar gerçekle - tiriyoruz. leti imimizi 11 farkl sosyal medya kanal nda farkl mü teri ve takipçi profiline göre belirliyoruz. Ayr ca sosyal medya ajans m zla 7/24 tüm kanallar m za gelen mü teri soru, bilgi talebi ve ikayetlerini takip ve analiz edip, mü teri ili kileri ve ilgili departmanlar m - z n da yard m yla yan tl yoruz” diyor.

Ford Otosan, binek ve ticari araç ileti imini “FordTurkiye” Facebook sayfas ndan, Ford Otosan’ n a r ticari arac Ford Cargo’nun ileti imini “FordTrucks” sayfas üzerinden gerçekle tiriyor. Ford Otosan hakk ndaki güncel kurumsal haberleri, i ilanlar n ve stajlarla ilgili bilgileri de Facebook “FordTurkiyeKariyer” ve LinkedIn hesaplar ndan payla yor. Öztürk, tüm Ford dünyas ndan derlenen Ford haberlerine ve çal anlar n haz rlad yaz lara ise kurumsal bloglar “Ford Blog”da yer verdiklerini anlat yor. “Instagram ve Twitter hesaplar nda da düzenlenen farkl ileti im çal malar yla takipçilerimizle çift yönlü ileti imi devam ettiriyoruz” diye konu uyor.

12 ÖDÜLLÜ SOSYAL MEDYA LANSMANI

Vodafone’da sosyal medya ve dijital konular Vodafone Türkiye Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü Bilge Çiftçi’ye emanet. Sosyal medya yöneticisine neden ihtiyaç duyduklar n Çiftçi, öyle anlat yor: “Sosyal med-

HEDEF KİTLE ODAKLI

“#bencesonra, Şubelerde Caz, Efsane Yolculuk, Caz Festivali tişört yarışması gibi çok sayıda sosyal medya kullanıcısına ulaşan, aynı zamanda hedef kitle odaklı iletişim yapma fırsatı sağlayan kampanyalarımız oldu. Ayrıca dünyanın belli başlı trend etkinliklerini takip ederek günümüzü etkileyecek önemli dijital trendleri sosyal medya üzerinden takipçilerimize aktarmaya başladık. Bunun yanında 2014 yılında altyapısal çalışmalara ağırlık verdik. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz Facebook ve Twitter üzerinden 7/24 destek hizmetimizi çağrı merkezimizin altyapısı ile birleştirdik. Böylece dijital kanallarda müşterimizin sosyal kimlikleri ile bankacılık kimliklerini tanımak mümkün hale geldi. Bu sayede müşterilerimizin ihtiyaçlarına sosyal medya kanalları üzerinden çok daha etkin çözüm üretebiliyoruz. Ayrıca bu kanalların önemli bir satış potansiyeli mevcut. Bu doğrultuda 2014 satış odaklı içerik pazarlaması çalışmalarımıza yoğunlaştığımız bir yıl oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.