“Daha çok ses getireceğiz”

Capital (Turkey) - - LIDERLER - İBRAHİM ARIT / LC WAİKİKİ STRATEJİK PLANLAMA DİREKTÖRÜ

PROJE BAZLI BÜTÇELEME

LCWaikiki’de sosyal medya müdürü Mehmet Taha Doğruyol. Sosyal medya departmanımız 2014 yılının ilk çeyreğinden sonra yapılandırıldığı için yıllık belirli bir bütçe üzerinden değil, proje bazlı bütçelemeler şeklinde ilerledi. 2015 yılı için yapılacak bütçe çalışmalarında tabii ki en az dünya ortalamalarında bir bütçeyle ilerleyeceğiz.

ÖNE ÇIKANLAR

Bugüne kadar sosyal medyada yaptığımız toplam proje sayımız çok fazla. Fakat bunlardan öne çıkanlar olarak #ofisteben, #mutlulukbazen, kariyer tavsiyeleri, happy –interaktif billboard, LCWaikiki 100’üncü yurtdışı mağazası çalışmaları, yönetici adayı web tv kampanyası gibi birçok projeye imza attık. Önümüzdeki günlerde çok daha ses getirecek interaktif ve mobil çalışmalarla bunun arkasını getireceğiz.

9 MİLYON İZLENME

Muhtemelen bu projelerden en çok yankı uyandıranı Mutlu Yüzler kampanyamızın dijital ayağı olan Mesut Yar’la birlikte çektiğimiz viral filmimizdi. 9 milyonun üstünde izlenme oranı yakaladı ve dikkat çektiği mikro sitede kampanyamız için 24 binin üstünde başvuru aldık, Kristal Elma ve Felis gibi birçok prestijli ödül kazandık. “Sosyal medyada olmak bir seçenek de il, zorunluluk. Markalar n sürdürülebilir ba ar için dijital tüm platformlarda güvenilir, tutarl ve effaf bir yap ya sahip olmas gerekiyor. Bu yüzden BSH, kurumsal markas için sadece üst düzey bir sosyal medya yöneticisi atamad , ayn zamanda Türkiye’yi tüm BSH organizasyonu için pilot ülke olarak görevlendirdi. Türkiye’deki yap lanma BSH’nin tüm di er ülkelerine örnek oldu” diyor.

Bu yap lanma kapsam nda BSH kurumsal markas blog dahil olmak üzere 7 sosyal medya platformunda faaliyette. Yak n zamanda buna “ veren Markas ” projesi için Facebook’ta olu turulan “BSH Türkiye Kariyer” sayfas eklenecek.

Girit, etkinlikleri ve sonuçlar n öyle payla yor: “2014’te sosyal medyada ‘Sürdürülebilir Haf za Oyunu’ ve ‘Sürdürülebilir Gelecek Oyunu’ olmak üzere Facebook’ta iki büyük, Milli Piyango çekili li ve ödüllü uygulama gerçekle tirdik. Facebook’ta yapt m z tüm kampanyalar di erlerinden daha çok ses getirdi. Özellikle kurumsal blo umuzla ve Facebook sayfam z ile oldukça ba ar l bir yerde oldu umuzu görüyorum. 2015 ve sonras nda daha da iyi olaca z. Dijitalde de mücadeleye üstelik erken ve etkin girmi olman n avantajlar yla haz r z.”

M LYONLARA ULA AN KAMPANYA

Dove’da sosyal medyadan sorumlu ekipte marka müdür yard mc lar Can Yurdakul ve Melda Hamarat’ n yan s ra sosyal medya çal malar n yürüten Edelman Dijital Bölüm Direktörü Zeynep Tosun ve Edelman Dijital Mü teri Temsilcisi Emre Gürsoy var. Dove Marka Müdürü Özenç Okyay, “ leti im yapt m z tüm mecralarda mesaj birli i sa lanmas ad na sosyal medya yönetimini PR ajans m z olan Edelman’la birlikte yürütüyoruz. 2014 boyunca tüm marka ve ürün ileti im ve lansman çal - malar nda dijital ileti im bütçesi önemli bir kalem olarak yer ald ve 2015 y l nda da artarak yer alacak” diyor.

Dove markas ve ilgili ürün lansmanlar n sosyal medyada hikayele tiren toplam 6 projeyle gerçekle tirdi ini belirten Okyay, bu projeler aras nda en etkilisi Dove Invisible Dry ve Fabrika i birli iyle 100renk100gun.com oldu unu belirtiyor ve ekliyor: “‘Dove Invisible Dry’ 100 renkte iz b rakmayan’ deodorant n lansman n Fabrika i birli iyle gerçekle tirerek ‘moda’ya uygun bir konseptte kurgulad k. Gerçekle - tirdi imiz 100 renk 100 gün yar mas yla kad nlar hayat n renklerini yeniden ke fetmeye davet ettik. 100 gün boyunca her gün, kullan c lar günün rengindeki k yafetleriyle çektikleri resimleri mikro sitemize yüklemeye davet ettik. Kampanya sayesinde 35 milyona yak n görüntülenmenin yan s ra her birinin mikro sitede ortalama 4 dakika vakit geçirdi i 65 bin kullan c elde edildi. Fabrika ma aza içi çal malarla ise 2 milyon ki iye ula ld .”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.