“Türk markaları yaratıcı”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

İNGİLİZLER’DEN DAHA İYİ

Türk markaları sosyal medya yaklaşımlarında son derece yaratıcı ve inovatif. Özellikle sosyal müşteri hizmetleri yönetimi konusunda birçok

Türk markası, İngiliz markalardan daha iyi konumda. Özellikle de bankacılık sektöründe bu durum böyle. Konu sosyal müşteri hizmetleri olunca Türk bankaları İngiliz rakiplerine göre daha az risk alıyor. Türkiye’de

Turkcell ve Avea da sosyal medyayı en etkili kullanan markalar arasında.

DUVARLAR KAPALI

Bizim yaptığımız sosyal medyayı en etkili kullanan markalar sıralamalarında da birçok Türk markası yer alıyor. Ancak Türkiye’deki birçok şirketin sosyal medya duvarları diğer kullanıcılara kapalı.

Markalar, özellikle Facebook duvarlarında olumsuz müşteri şikayetlerinin görünür olmasından çekindiği için takipçilerinin paylaşımlarını herkese açık hale getirmiyor. Türkiye’de şirketlerin yüzde 60’ının duvarları kapalı. Bundan dolayı Türkiye’de kapalı duvarlara sahip

şirket sayısı dünya ortalamasının üzerinde. sosyal kampanyalardan rahatl kla izleyebilir ya da sosyal medyay mü teri hizmetleri arac olarak kullanabilir. Bugün i dünyas sosyal medyay mü terileriyle do rudan ileti im kurma arac olarak kullan yor. Mü teriler de ikayetlerini, ürün ve hizmetlerle ilgili geri bildirimlerini sosyal medya üzerinden payla yor. Bu aç - dan de erlendirildi inde markalar için sosyal medyadan gelen geribildirimleri dinlemek ve yan tlamak hayati önemli. Ayn zamanda sosyal medya geni bir kitleye hitap etti i için irketlere ula may istedikleri hedef kitleleriyle de ileti im kurma imkan veriyor. Sosyal medya markalara mü teri ihtiyaçlar n n tespiti, s k nt - lara an nda müdahale edilmesi gibi avantajlar da sunuyor.

Sosyal medyan n sundu u bütün bu avantajlara kar irketlerinin yöneticileri ve pazarlama uzmanlar en çok nerede hata yap yor?

Sosyal medyada dünya çap nda 8 bine yak n markay takip ediyoruz. Bize göre sosyal medyada irketlerin yapt en büyük hata, mü terilerinin sorduklar sorular yan tlamamak ve ikayetleri dikkate almamak oluyor. Bu durum, sadece mü terinin sesini duyuramay p markadan uzakla mas na yol açm yor ayn zamanda büyük bir halkla ili kiler sorununa da dönü ebiliyor. Mü teri markayla ilgili memnuniyetsizli ini yazd mesajla veya tweet’le payla t nda bu durumun marka taraf ndan iyi yönetilmesi gerekiyor. yi yönetilmezse marka

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.