“CEO’lar sosyalde aktif olmalı”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞI -

STRATEJİYİ BELİRLİYOR

CEO’lar için de sosyal medyada aktif olmak, paylaşımda bulunmak son

derece önemli. CEO’ların sosyal medyadaki varlığı, paylaşımları aynı zamanda markanın sosyal medya stratejisini de belirliyor. Sonuçta sosyal

şirket olmak için vazgeçilmez unsurlardan biri de sosyal CEO’ya sahip olmak. Ayrıca CEO’ların sosyal medyada kendilerine yöneltilen soruları ve

geribildirimleri yanıtlamaları son derece önemli.

ETKİLEŞİM ARTIYOR

Sosyal medyada etkin ve hakkını vererek davranmadığınız sürece sevilen bir marka olamıyorsunuz. Facebook duvarlarını açan sosyal medyayı en

etkili şekilde kullanan markalar, sosyal olmayan markalara göre kullanıcılarla 3,5 kat daha fazla etkileşim kuruyor. Öte yandan Türk markaları arasında sosyal müşteri hizmeti uygulaması oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Dünyada sosyal müşteri hizmeti kullanım oranı yüzde

4,5 iken bu oran Türk şirketlerinde yüzde 8 seviyesinde yer alıyor.

lk önce iyi bir hikayeci olun. Bu da verdi iniz mesaj n hem takipçilerinizin ilgisini çekece inden hem de irketinize uygun oldu undan emin olmak anlam na geliyor. kinci kural ise takipçilerinizi dinlemek. Sosyal medya kullan c lar sizin en iyi geribildirim alabilece iniz kaynaklard r.

“Bilgi vermek önemli ancak yarat c olmak daha önemli” diyorsunuz? Yarat c bilgi ne demek?

Sosyal medyada yarat c l k çok önemli. Bakt n zda gün içinde sosyal medyada birçok içerik payla l yor. Sosyal medya kullan c lar ise bunun ancak bir bölümünü alabiliyor. Dolay s yla irketlerin sosyal medyadaki kullan - c lar n ilgisini çekmek için yarat c olmalar ve de i ik dü ünmeleri gerekiyor. Sosyal medyada yeni trendler neler? irketlerin büyük bir bölümü, son dönemde sosyal medyada viral içerik olu turmaya odakland . Bunun yerine payla mc l a odaklan lmas gerekti i kan s nday m.

irketler, sosyal medya kullan c lar n n payla mak istedi i içerikler geli tirebilir. Sosyal medya kullan c lar yla birlikte yap lan i ler çok seviliyor. Ayn zamanda son dönemde markalar n çokça video payla t n görüyoruz.

Sosyal medyan n en çok hangi alan büyüyor?

Mü teri hizmetleri taraf , sosyal medyan n en h zl büyüyen alan . Mü teriler, markalarla Twitter ve Facebook üzerinden do rudan ileti im kurmak istiyor. Kendilerine de en h zl ekilde yan t verilmesini bekliyorlar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.