Caz festivali ilklere imza attı

Capital (Turkey) - - YARATICI PROJE -

D J TAL LET M ÇALI MALARI

Geçti imiz y l 24’üncüsü gerçekle tirilen festivale, dijital ileti im çal malar damgas n vurdu. Bunlardan ilki, #iSeeJazz: Akbank Caz Festivali Ti ört Yar mas oldu. Akbank Caz Festivali’nin resmi ti örtünün tasar m , 4 y ld r sosyal medya kullan c lar taraf ndan belirleniyor. Her y l farkl bir kurguyla yap lan Akbank Caz Festivali Ti ört Yar mas , bu y l Instagram üzerinden gerçekle tirildi. “Günlük hayat m zda gördü ümüz her kare bize caz müzi ini an msatabilir. Çünkü caz ya am n tam da içindedir” dü üncesinden hareketle Instagram kullan c lar , kendilerine caz müzi ini an msatan kareleri 8-22 Eylül tarihleri aras nda iSeeJazz hastag’i ile payla t . Yar maya kat lan 420 foto raf aras ndan en çok be eni toplayan 20 foto raf, Simay Bülbül, Ceylan Ertem, Meriç Küçük ve Cemil A ac ko lu’dan olu an jüri taraf ndan de erlendirildi. Jüri de erlendirmesi sonucunda Engin Güneysu’nun foto raf birincili i kazand . Ti ört yar mas nda bu y l 14 bin oy kullan larak önceki y llara göre ortalama yüzde 460 oran nda bir art sa land .

24’üncü Akbank Caz Festivali kapsam ndaki konserler, ünlü foto rafç Mustafa Seven ve blogger Çizenbayan’ n foto raflar arac l yla sosyal medya tutkunlar yla bulu tu. Mustafa Seven, Instagram hesab ndan takipçilerine festival bileti hediye ederken Çizenbayan yorum ve foto raflar n hem blogu hem Facebook sayfas hem de Instagram

Dünyaca ünlü caz sanatçılarının yanı sıra Avrupa caz sahnesinin yükselmekte olan genç yıldızlarının da yer aldığı

zengin bir programla caz tutkunlarıyla buluşan Akbank Caz Festival’i kapsamında, 17 ayrı mekanda 44 konser, 2 panel, 13 atölye gerçekleştirildi.

Ayrıca bu yıl yaklaşık 300 müzisyen Akbank

Caz Festivali kapsamında ağırlandı. Festivale 20 binden fazla caz sever katılım gösterdi. 24’üncü Akbank Caz Festivali, bu yıl yüzde 96’lık doluluk oranıyla

bir ilke de imza atmış oldu. hesab ndan sosyal medya takipçileriyle payla t .

MÜZ K L STELER OLU TURULDU

Festival kapsam ndaki bu y l ilk kez Deezer i birli iyle gerçekle tirilen Akbank Caz radyosuna müzikseverler yo un ilgi gösterdi. Festivale özel haz rlanan ve http://try.deezer.com/akbankcazfestivali/ adresi üzerinden hayata geçirilen sayfada, festival radyosunun yan s ra Jamie Cullum, lhan Er ahin, China Moses, Jose James, Karsu Dönmez, Sarp Maden gibi festival sanatç lar n n ve aralar nda Yekta Kopan, Cem Erciyes, K vanç Tatl tu , lker Ayr k, Ahmet Ulu ve Derya Bigal ’n n bulundu u önemli isimlerin haz rlad özel seçkiler de yer ald . Ayr ca festivalin yarat c s ve 23 y l boyunca direktörlü ünü üstlenen, geçti imiz y l aram zdan ayr lan Mehmet Ulu ’un sevdi i parçalardan olu an bir liste ve Akbank çal anlar n n sevdikleri caz müziklerinden derlenen bir liste de Deezer’da Caz Festivali’ne özel haz rlanan sayfada müzik severlerle bulu tu. Bu projeyle müzik severler tan d klar , sevdikleri sanatç lar n neler dinledi ini, kimlerden ilham ald klar n ö renme f rsat buldu. Festival öncesinde ve süresince Akbank ve Akbank Sanat sosyal medya kanallar nda yap lan tan t mlar, ube içi ekran kullan mlar , Deezer’ n hem mobil uygulamas hem web sitesinden yapt yönlendirmelerle 8 bin 278 cazsever festival radyosunu ve çalma listelerini dinledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.