PEPSİ’DE 30 YAN HAK SEÇENEĞİ VAR

Capital (Turkey) - - ÜCRETLER - KATEY HOWARD

REKABETE ETK S

PepsiCo olarak ücretlendirme ve yan haklar misyonumuzu “En çok çal lmak istenen irket ol, çal anlar elde tut ve motive et” olarak tan ml yor ve ücretlendirme politikalar m z da bu misyon çerçevesinde ekillendiriyoruz. Bu misyonumuz do rultusunda 2013’ten beri rekabetçi konumumuzu güçlendirecek “MyFlex Esnek Yan Haklar Program ”n uyguluyoruz.

EK YATIRIM YAPILDI

Programla birlikte yan haklar bütçesine y ll k yüzde 15 ek yat r m yap ld . Bunun sonucunda birlikte olu an toplam yan haklar bütçesi, MyFlex program nda çal anlar taraf ndan ki isel seçimlerine göre kullan l yor. Birinci y l n dolduran “MyFlex Esnek Yan Haklar Program ” kapsam nda tüm yan haklar m z çal an beklentileri ve rekabetçi ücret politikam z çerçevesinde yeniden gözden geçirildi. Çal anlar n geri bildirimleri al nd ve geni kapsaml 30 farkl yan hak seçene i programa dahil edildi.

ETK N KULLANIM

MyFlex Esnek Yan Haklar Program ile çal anlar m za yan hak bütçelerini etkin kullanma imkan sunuyoruz. Ayr ca çal anlar m za yan haklar de i tirme ve al veri çeki, aile için hayat sigortas , check up program gibi yeni yan haklar alma, vergi avantajlar ndan faydalanma ve bireysel emeklilik plan na dahil olma ve katk pay alma imkan sa l yoruz.

GEN ARAÇ SEÇENE

Türkiye’deki irketlerin uygulad di er esnek yan hak programlar ndan ayr cal kl olarak PepsiCo Türkiye’nin sosyal sorumluluk projesi olan “K zlar m z Okuyor”a ba yapma imkan ve statü gere i araç sa lad m z çal anlar m za 20’den fazla farkl araba seçene imiz var. Her y l Esnek Yan Haklar paketimizi piyasa sonuçlar do rultusunda gözden geçiriyor ve yenilikçi yakla m m zla paketlerimizi zenginle tirmeyi hedefliyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.