HAKLARI MENÜDE SUNUYOR

Capital (Turkey) - - ÜCRETLER - BANU Ç SEZEN

d klar ba l klar aras nda yan haklar n son derece önemli oldu unu söylüyor. Yan haklar n çal an memnuniyetini art rd n n da alt n çiziyor. HRM Projeler Yöneticisi Elif Ejdar Özel de bu noktaya u sözlerle dikkat çekiyor: “Tecrübeli çal anlar n ilgisini performans primleri, te vik planlar ve yan haklar daha çok çekiyor. Sunulan yan haklar çal anlar n irkete ba l - l n , aidiyet duygusunu ve motivasyonunu ciddi oranda art r yor.”

ÇALI ANA ÖZEL BÜTÇE

Turkcell’in insan kaynaklar departman olarak çal anlar m za uzun y llard r, i ve özel hayatlar n kolayla t racak ve motivasyonlar n art racak esnek ek menfaat paketleri sunuyoruz. Paketlerimizi her y l güncelleyip de i tiriyoruz. Çal anlar m za sundu umuz ek menfaat paketlerinin ba nda Flex Menü geliyor. Bu menü içerisinde, al veri çeklerinden tatil paketine, bireysel emeklilik ara ödemesinden sa l kl ya am paketine, çocuk yard m ndan y ll k izin sat na kadar pek çok seçenek sunuluyor. Menüde öncelikle her bir çal an m z için bir bütçe belirliyoruz. Bu bütçe çerçevesinde de 20’nin üzerinde farkl alanda seçim yapabilme olana tan yoruz.

ESNEKL K YAYILIYOR MU?

Yan haklar paketinde hangi unsurlar n olaca ise irketlerin üzerinde stratejik olarak çal t en önemli konular aras nda. Her geçen y l yan haklar n kapsam geni liyor. Yeni dönemin en büyük trendi ise esnek yan haklar. Esnek yan haklar n yayg nl nda önemli bir art söz konusu. 2013 y l nda Türkiye’de esnek yan haklar n uygulanma oran n n yüzde 11 düzeyinde oldu unu belirten Mercer Türkiye Yan Haklar Dan manl -

/ TURKCELL GRUP NSAN KAYNAKLARINDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ÖZEL DESTEK HATTI

Di er bir ek menfaatimiz ise 5 y l a k n süredir faaliyette olan çal an destek hatt m z Turkcell Assist. Turkcell Assist ile çal anlar m z ve birinci derece yak nlar , özel hayatlar ndaki ihtiyaçlar , ücretsiz olarak, h zl ve kolay çözümlerle kar l yor. T bbi, mali, hukuki, psikolojik ve gündelik hayata dair ihtiyaç duyduklar alanlarda, 7 gün 24 saat, konunun uzmanlar ndan bilgi alabiliyorlar. Ayr ca, bayan çal anlar m za da 2-5 ya aras çocuklar için kre yard m deste i veriyoruz.

/ PEPSICO TÜRK YE KIDEML PAZARLAMA D REKTÖRÜ

ÜCRETS Z AKT V TELER

Çal anlar m z n i ve özel hayat ndaki ya am kalitesini art rmay hedefledi imiz yeni bir program m z da yak n bir zamanda hayata geçirdik. “Yenilenme Program ” ad n verdi imiz programla çal anlar m za, diyetisyenle sa l kl beslenmeden sigara b rakmaya, yogadan pilatese de in birçok konuda ihtiyaç duyduklar aktiviteleri ücretsiz olarak sa l yoruz. Çal anlar m z n, sa lad m z ek menfaatlerin yan s ra çal ma ortam ndan duyduklar memnuniyet ölçüsünde i e daha fazla tutkuyla ba land n ve daha fazlas n yapmak için gönülden çal t n görüyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.