“BABALARA DA DOĞUM İZNİ VERİYORUZ”

Capital (Turkey) - - ÜCRETLER - KEMAL ÖZEL

Proje Yöneticisi Can Suntay, 2014’te yayg nl k seviyesinin yüzde 23’e ula t n aç kl yor. Esnek yan haklar kapsam nda irketler, çal anlar na sunduklar haklar yenileriyle de i tirme olana tan yor.

Asl na bak l rsa yan haklar n son y llarda h zl geli im kaydetti ini söylemek de mümkün. Eskiden yan haklar denildi inde ilk olarak akla araba, özel sa l k sigortas , bilgisayar ve cep telefonu imkanlar gelirken bugün özellikle esnek yan haklar uygulamas yla birlikte i ve özel ya am dengesine önem veren uygulamalar öne ç k yor. Spor salonu üyelikleri, al veri çeki, hobi kulübü üyelikleri, kilo verme programlar , ya am koçlu u yeni ve ilgi çekici yan haklar aras nda yer al yor.

/ MICROSOFT K MÜDÜRÜ

H SSE SENED ÖDÜLÜ

irketimizde, hayat ve sa l k sigortas , bireysel emeklilik, irket check-up plan , hisse senedi ödülleri gibi olanaklar n yan s ra çal anlar m za fitness yard m da sa lan yor. Rolden ba ms z olarak her çal ana Windows Phone ve irket arac imkanlar tan n yor. Microsoft Türkiye çal anlar i e ba lad klar andan itibaren, 16 i günü y ll k izin hakk na sahip oluyor. irketimizde çal an babalar da do um izninden yararlanabiliyor. Gönüllü sosyal sorumluluk projelerine kat lan çal anlar m z da 3 gün izin alabiliyor.

ENGELL LERE ÖZEL UYGULAMA

Microsoft olarak engelli çal anlar m z n da en iyi çal ma ko ullar na sahip olmas için gerekli olan çal malar yap yoruz. Bu do rultuda Türkiye’de ilk olan uygulamalardan baz lar n Microsoft Türkiye olarak ofisimizde hayata geçirdik. Ofisimizde görme engelli çal anlar m z için tüm asansörlere sesli uyar lar koyduk, ayn zamanda ofisimizin zeminlerinde kendi yollar n rahatça bulabilmeleri için de görme engelli eritlerini yerle tirdik. Bunun yan nda çal ma imkanlar n ve performanslar n tamamen de i tirecek cihazlar ve uygulamalar sat n ald k. Bu sayede görme engelli çal anlar m z bilgisayar ekranlar ndaki yaz lar bir kulakl k vas tas yla duyuyor ve ayn zamanda görme engelliler için geli tirilmi olan klavyelerle çal abiliyorlar.

Son zamanlarda esnek yan hak paketlerinin çe itlendi ini belirten Yenibiris.com Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özörnek de kendi gözlemlerini öyle payla - yor: “Örne in aile özel sa l k sigortas , BES katk s , tatil çeki yan haklar paketlerine girmeye ba lad . Esnek yan hak uygulamas yla çal anlara bunlar aras ndan seçim yapma ans veriliyor. Asl nda çal an daha fazla hakka kavu mu olmuyor, ayn limitler içinde ihtiyac olan seçmi oluyor. Yan haklarda esneklik sunan irketlerin say s n n artmaya devam etti ini görüyoruz. Özellikle Y ku a çal anlara i e al mda a rl k veren bankac l k gibi sektörlerde ve global irketlerde bunu görmek mümkün.”

PS KOLOJ K DANI MANLIK DA VAR

irketler cephesindeki uygulamalara bakt m zda örne in Pfizer, Mutfak Esnek Yan Haklar Uygulamas ad n verdi i yan haklar paketiyle çal anlar na kendilerine en çok hitap eden ve kullanabilecekleri yan haklara sahip olma ans tan yor. Bu yan haklar içinde kira yard m ndan süpermarket çekine birçok seçenek yer al yor. Pfizer Türkiye K Operasyonlar Müdürü Fulya Karda lar Ta k n, “Bu uygulamalar çal anlar taraf ndan takdir ediliyor ve irkete olan aidiyet duygusunun artt n gözlemliyoruz” diyor.

Toplam ödül paketi içinde yan haklar n pay n son 5 y lda yüzde 20 art rarak yüzde 12-15 seviyesine ta - yan Vodafone, 100’den fazla irketle yapt anla malarla çal anlar na özel avantaj ve indirimler sa l yor. Ayr ca yeni olu turdu u Leap Çal an Destek Program ile çal anlar n n ba etmekte zorland klar sorunlar kar s nda, 7 gün 24 saat boyunca alanlar nda yetkin profesyonellerden yard m almalar n sa layan bir hizmet sunuyor. Vodafone Türkiye cra Kurulu Ba kan Yard mc s P nar Kalay, “Bu program kapsam nda çal anlar m z ve aileleri psikolojik dan manl k, çocuk ve aile dan manl , yüz yüze psikolojik dan manl k, beslenme ve diyet dan manl , stres yönetimi gibi birçok alanda hizmet alabiliyor” diyor. P&G de 2009’dan beri Vibrant Living program n uyguluyor. Bu uygulama kapsam nda P&G çal anlar na fitness ve diyetisyen programlar , göz taramas , eker ölçümü, stres se- KAM L ÖZÖRNEK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.