“SAĞLIK SİGORTALARININ PAYINDA ARTIŞ VAR”

Capital (Turkey) - - ÜCRETLER -

ARTI YÜZDE 9

2015 için ücret art n bütçemizde yüzde 9 olarak planlad k. Çal anlara sundu umuz y ll k ücret paketi içinde yan haklar n pay yüzde 14 oran nda. Sunulan paketin içinde son 5 y lda özel sa l k sigortalar n n pay nda art ya and . Yemek, ula m maliyetlerinde ve irket araçlar n n kira bedellerinde piyasaya göre standart bir art oldu u söylenebilir. Çal anlara ula mlar için servis ve yemek imkan , pozisyonlara göre irket arac ve lokasyonlara göre gerekirse yemek çeki uygulamas bulunuyor.

B REYSELL K ÖN PLANDA

PINAR KALAY

POZ SYONA GÖRE HAK

Çal anlar m za pozisyonlar na göre irket taraf ndan sunulan çal an ve ailesi için özel sa l k sigortas , ferdi kaza sigortas , hayat sigortas ve bireysel emeklilik sistemine kat l m mevcut. Makam gere i verilen araçlar, cep telefonu ve GSM hatlar da bulunuyor. Son 5 y lda ya anan de i im kapsam nda esnek yan haklar uygulamam z öne ç k yor. Esnek yan haklar program son dönemde çal anlar m za sundu umuz, ki iye özel hale getirilebilen ve bu nedenle de be eni toplayan bir uygulama oldu. Bu uygulama kapsam nda çal anlar kendi ihtiyaçlar na uygun yan haklar sistemden seçebiliyor ve y ll k yan haklar buna göre belirleniyor. minerleri gibi uygulamalarla sa l kl beslenme, sa l kl ya am imkanlar sunularak motivasyonlar n n yükseltilmesi hedefleniyor.

Finansbank da FinClub Ya am Atölyesi ile 8 farkl hobi kulübü bünyesinde popüler faaliyetleri piyasa de erinin çok alt nda bir fiyatla sunarak çal anlar n n geli imine katk da bulunmaya çal yor. irketler sunduklar yan haklar neredeyse her y l daha da geli tirme pe inde. Yan haklar n y ll k ücret paketlerinde yüzde 15’e yak n pay ald n belirten TAV Havaliman K Koordinatörü Ali Murat en, buna paralel olarak yan haklar paketlerini her y l içerik olarak güncellediklerini söylüyor. TAV da 2014 y l n n son çeyre inde haz rlad esnek yan haklar paketi kapsa-

AL MURAT

EN

PAKETTE NELER VAR?

Di muayenesi, göz muayenesi, farkl lokasyonlara ve ya -cinsiyet kriterlerine göre belirlenmi checkup paketleri, BES katk pay , özel hayat sigortas ilave teminat sat n alma opsiyonu, al veri çekleri, hobi paketleri, yabanc dil deste i, diyetisyen seçenekleri, üyelik paketleri ve çok say da ma azay - irketi bir arada bulunduran tek bir banka kart yla al veri imkan sunan Momento kart uygulamas imdiye kadar sunulan esnek yan haklar m z. Önümüzdeki y llarda esnek yan haklar paketimizi memnuniyet seviyesini koruyarak ve art rarak devam ettirmek bizler için önemli. m nda yenilikler yapmay planl yor. en, “Daha çok çal anlar m z n kendisine en üst seviyede fayda sa layacak yan hak seçene ini gündeme getirerek, çal an memnuniyetini daha yüksek seviyelere ta may hedefliyoruz” diye konu uyor.

Roche’da da 2014 y l nda yan haklar n ücret paketinden ald pay yüzde 10,6. Roche yetkilileri bu oran n son 5 y lda yüzde 2 artt n belirtiyor. Bugün art k 5 y l öncesine k yasla art k yan haklarda bireysel ihtiyaçlar daha çok göz önüne ald klar n , geli imleri destekleyen ve gelece e yat r m yapmaya katk sa layan planlara yöneldiklerini ifade eden Roche nsan Kaynaklar Direktörü Berrin Y lmaz, “Önümüzdeki süreçte de yan haklar paketimizi geli tirirken yüksek performans ödüllendirmeye ve çal an tercihlerini dikkate almaya özen gösterece iz” diyor.

Yan haklar kapsam nda Koçailem indirimleri, sosyal tesis kullan m , araç, telefon, sa l k sigortas ve bireysel emeklilik haklar tan yan Tüpra da esnek yan haklara geçmenin haz rl klar n yap yor. irket yetkilileri yak n zamanda sa lad klar olanaklar n bir k sm n esnek ve seçmeli hale getireceklerini söylüyor.

Vodafone önümüzdeki y llarda yan haklar paketinde ki iye özel kurgular ve planlar ön plana ç karmay planl yor. Vodafone Türkiye cra Kurulu Ba kan Yard mc s P nar Kalay, “Ki inin kendi tercihini kullanabilece i farkl i modelleri geli tiriyoruz. Bu y l ba latt - m z Yan Haklar Festivali günlerini her y l düzenli olarak sürdürmeyi hedefliyoruz ve çal anlar m z n ihtiyac na yönelik daha spesifik geli tirmeyi amaçl yoruz” diye konu uyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.