“AŞIRI MERKEZİYETÇİLER KAYBEDECEK”

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

B R TÜRLÜ Ö RETEMED K

Geçmi e baktı ımızda merkezile mi sistemlerin kendilerini çok fazla adapte edemedi ini görüyoruz. Çok genellemek mümkün olmasa da istihbaratın ve hayal gücünün, irketin üst kademelerinden geldi ini dü ünen irketler kaybedecek. Birkaç istisna hariç her çalı anına inovatif olmayı ö reten bir irket görmedim. Mü teriyle yüz yüze olan ki ilere, ça rı merkezine, yani her çalı ana mü terinin nasıl üzüldü ünü ya da rahatsız oldu unu anlayıp çözmeye çalı an bir modeli ö retemedik. Biz çalı anlarımıza dünyada nelerin de i ti ine bakmalarını ö retemedik.

KAYBEDEN RKETLER

lerin art k küresel anlamda rekabetçi olmas gerekiyor. Çünkü dünyadaki en iyilerden biri de ilseniz zaten en iyi olanlarla yüz yüze olmak zorunda kalacaks n z ve pazar onlar n eline kalacak. Uzun vadeli i yapmak istiyorsan z mükemmelli e ula mal s n z.

Üçüncü önemli trend, yarat c l k zorunlulu u. Bilgi ekonomisinden yarat c ekonomiye geçi yap l yor. Bilginin kendisi art k bir emtia oluyor. Uzmanl , yetkinli i sat n alabiliyorsunuz. Tata ya da Accenture gibi irketlerle çal abiliyorsunuz. Gerçekten fark yaratan, i in yarat c taraf . E er siz kendinizi farkl la t rm yorsan z ürününüz ve hizmetiniz emtiala r ve kâr marj - n z a a iner.

Bu 3 konudaki de i ime ayak uydurabilen bir irket örne i var m ?

Çin’de Xiami ad nda yeni bir irket var. u anda en büyük cep telefonu üreticisi durumunda. Oysa daha 4 y l önce kuruldu. Samsung ve Apple’ n yan s ra bütün irketlerle rekabet ediyor. Yani s f rdan ba lam bir irket, 4 y l içinde 4’üncü nesil cep telefonu üretimine geçti ve pazardan en büyük pay al r hale geldi. Peki bu nas l oldu?

htiyac olan teknoloji ve yetkinliklerin hepsini, tedarikçilerinden al yor. Gittikçe bilginin kar s ndaki s n rlar ortadan kalk yor. Öte yandan Apple’a bakacak olursak, en son iPhone 6’y ç kard . Toplam üretim maliyeti bir telefon için a a yukar 225 dolar. Sat fiyat ise 700 dolar. Bu aradaki fark, yarat c özellik. Hiçbir irket, kendi ba na üretim yapm yor. Herkesin ortaklar , tedarikçileri var ama o ekosistemin içinde sizin kârlar payla m n z, farklar payla m n zla

Bu de i imleri nasıl kullanabileceklerini ö retemedik. Tabii ki herkese nasıl inovatif olmayı ö retece iz diyebilirsiniz. Ama birçok irket böyle bir yatırım da yapmadı. Yani kendi çalı anlarının kreatif sermayelerini kullanmak için yatırım yapmadılar. A ırı merkezi olan irketler kaybedecek, çalı anlarına inovatif olmayı ö retmeyen irketler kaybedecek. Mü terilerini derinlemesine anlamayanlar kaybedecek. Çok tutarlı olarak mü teri deneyimlerini iyile tirmeyenler kaybedecek.

DI ARIYA BAKIN

Son olarak dı arıdan gelen fikirlere açık olmayan irketler kaybedecek. Dı arıya bakmak gerekiyor. Alibaba ne yapıyor? Amazon ne yapıyor? Burada ö rendiklerini kendilerine nasıl uygulayabileceklerine kafa yoruyorlar. A ırı merkeziyetçiyseniz, çalı anlarınızın hayal gücünü kullanmıyorsanız, e er ki mü terinizi yeterince önemsemiyorsanız ve sektör dı ından bir ey ö renmiyorsanız kaybetmeye mahkumsunuz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.