ÇOKLU LİDERLİK DÖNEMİ

Capital (Turkey) - - STRATEJİ -

KOMPL KE OLDU

Aslında isim vermek ya da birisini göstermek çok zor. Çünkü en iyi liderlerin bile eksikleri oldu. Bence bu liderlik i i, artık o kadar komplike hale geldi ki bir insanın bili sel yeteneklerini a ıyor. Birkaç tane hakikaten ola andı ı lider var. Steve Jobs’un inovasyon içgüdüsü ola anüstüydü. Desmond Tutu’nun duygusal zekası çok iyiydi. Bu sıra dı ı ki iler mutlaka kar ımıza çıkacak ama yine de bizi hayal kırıklı ına da u ratacaklar.

BEKLENT YÜKSEK

Kendi eksikliklerinden de de il de beklenti çok yüksek oldu u için. Steve Jobs tüketicilerin daha büyük telefon kullanaca ını dü ünmüyordu. Samsung için yolu açmı oldu. Me er hatalıymı . Bence en büyük zorluk, her seviyede lider yaratmak. Çünkü en nihayetinde her zaman en tepedeki liderler, sizi bir yerde hayal kırıklı ına u ratacaktır.

V ZYON YARATAMIYOR

Birçok start up’a bakalım. Mükemmel dahiler kuruluyor. Harika bir vizyonları var. irket o vizyona ula ıyor, sonra da ba arısız oluyor. Çünkü yeni bir vizyon yaratamıyor. Demokrasiye bakın… Demokrasi dünyanın birçok farklı yerinde çok ciddi sorunlar ya atıyor. Çünkü güç merkezile ti. Yeterince hızlı reaksiyon veremiyoruz. O nedenle en iyi liderler kimdir sorusundan ziyade her yerde liderleri olan irketleri kurmak için neler yapmalıyız konusunu dü ünmemiz gerekiyor. irketlerin kendilerini adapte etme h z ndan daha fazla. Ve i te bu, en büyük zorluk.

Türkiye gibi ülkelerdeki irketler, milyar dolarl k piyasa de erine ula mak için ne yapmal ? Önerileriniz nedir?

Sanayi ekonomisinden yarat c ekonomiye geçerken neler de i ti? Art k piyasa de eri, irketin kaynaklar yla paralel de il. Facebook, Whatsapp’ 18 milyar dolara sat n ald nda, Whatsapp’ n 50-60 kadar çal an vard . Yani çal an ba na piyasa de eri 350-400 milyon dolard . Uber’in piyasa de eri u anda 20 milyar dolar. Kaç çal an oldu unu bilmiyorum ama eminim 500’ün alt ndad r. Bugün art k milyar dolarl k irket kurmak için ilk olarak oyun de i tiren fikre ihtiyac n z var. kinci olarak tüm rakiplerinizden daha h zl ko man z laz m. Art k içinde do du unuz ülke sizin kaderiniz de il. Herkesin internet eri imi var, birtak m s n rlamalar içinde sermaye eri iminiz de var. E er çok iyi bir fikriniz varsa mutlaka ve mutlaka finansman bulacaks n z. Öldürücü, vurucu bir fikriniz varsa çok h zl ekilde bunu uygulamaya koyman z mümkün.

Evrimsel avantaja sahip olan irketler nas l yarat l r?

nsanlar n bugüne kadar yaratt en h zl adapte olan ey, internet. Ben irketimi adapte

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.