PETER FISK

Capital (Turkey) - - KURUMSALLAŞMA -

diro lu, “Yeni dönem için 10 y ll k stratejik yol haritas haz rlad k. Buna göre görevler, yürütecek ki iler ve takvimler çok net olarak belirlenmi durumda. Ancak 130 ülkeye ihracat yap yoruz ve çok de i ken faktörleri yönetebilmek, süreçleri sa l kl yürütebilmek için karde imle sürekli irtibat halindeyiz. Aile irketi olman n avantaj n kullan p gerekti inde çok k sa sürede bir araya geliyor ve h zl kararlar alabiliyoruz” diyor.

HASSAS NOKTALARA D KKAT

nci Holding’de 5 k z karde ten 2’si emekli olduktan sonra, yönetim kurulunda ikinci ku aktan 3 ve üçüncü ku aktan 2 üye yer al yor. Üç karde ten biri olan Perihan nci, nci Holding Yönetim Kurulu Ba kanl k görevini yürütüyor. Di er karde ler erife nci Eren ve Meral Zaim de yönetim kurulu üyesi olarak görev yap yor. Kurumsalla man n sa l kl olmas aç s ndan holding yönetim kurulunda yer alan üyenin icrac bir görevde bulunamad - n veya grup irketlerinin yönetim kurullar nda yer alamad n belirten nci Holding Yönetim Kurulu Ba kan Perihan nci, “Bu nedenle karde lerin yönetim kurulu üyeli i d nda tan ml bir görevi yok. Bizde 5 hissedar aile, kendi üyesini aileden veya profesyonel olarak, yönetim kuruluna aday gösterir. 5 üyenin d nda ba ms z üyelerimiz mevcut” diyor.

nci Holding’de karde ler ayl k yönetim kurulu toplant lar nda birlikte oluyor. Karde ler olarak ço unlukla i yerinde ö le yemeklerinde bir araya geldiklerini anlatan Perihan nci, “15 günde bir de aile yeme imizde hep birlikte oluyoruz. Yönetimde herkes birbirinin hassas noktalar n bilir ve bunlara özen gösterir” diye konu uyor.

“B RB R M Z N ALANINA G RM YORUZ”

Boydak Holding Yönetim Kurulu 9 üyeden olu uyor. Boydak Holding CEO’su Memduh Boydak, bu üyelerin 6’s - n n yani amca çocuklar n n yönetimde oldu unu söylüyor. Yönetim kuruluna seçilen üyelerin görevlerini belirlerken hem faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki tecrübelerini hem uzmanl k alanlar n dikkate ald klar n belirtiyor. Boydak, aile içinde i bölümünü nas l olu turduklar n öyle anlat yor: “ u anda yönetim kurulumuzda görev alan üyelerimizin do rudan sorumlu olduklar alanlar belirli olmas na kar n her bir üyemiz Boydak Holding’in faaliyette bulundu u bütün i kollar nda önemli bilgi ve deneyime sahip. Grup irketlerimizin her ay ayl k icra kurullar mevcut ve her 3 ayda bir de yönetim kurulumuz bir araya geliyor. Stratejik ve önemli konular - m z ayl k olarak gerçekle tirdi imiz icra kurullar m zda masaya yat r yoruz. Ancak icra ve yönetim kurullar ndan ba ms z sürekli olarak fikir al veri lerimiz de oluyor. Mobilya üretim, finans, enerji, yeni yat r mlar, endüstriyel ürünler, yurtiçi ve yurtd pazarlama konular nda do - rudan sorumlu birer üyemiz bulunmakla birlikte tüm üyelerin tüm i kollar yla ilgili karar alma mekanizmas na kat l m sa lan yor.”

HOB SAATLER VAR

Lila Ka t, Türkiye’nin en köklü gruplar ndan Marmara irketler Grubu’na ait. Grubun ilk irketi Hasan Ö ücü ve o ullar taraf ndan 1930 y l nda kurulan Ç rç r ve Dokumac l k. Lila Ka t Genel Müdürü Alp Ö ücü, köklü irketin yeni nesil yöneticilerinden... Alp Ö ücü’nün genel müdürlük koltu unda oturdu u irkette yönetim kurulunda 3 karde bulunuyor. Yönetim kurullar n n 2010 y l nda olu turulan aile anayasas do rultusunda ekillendi ini anlatan Alp Ö ücü, “Yönetim kurulumuzda yer Boydak Ailesi, holdingin her alanında etkin olarak görev yapıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.