“UYUMUN KOŞULLARI VAR”

Capital (Turkey) - - KURUMSALLAŞMA - / YÖNET M GURUSU

Yönetim dan man olarak birçok ülkede aile irketleriyle çal t m. Özellikle karde lerin yönetimde oldu u irketlerde dezavantajlar olabiliyor. Örne in karde ler birbirlerine soru sormaktan çekinebiliyor, tart madan kaç nmaya çal yorlar. Karde ler aras nda da kim daha üst noktaya gelecek eklinde bir rekabet ya an yor. Öte yandan karde yönetiminin avantaj da var. Karde ler birbirlerini çok iyi tan r. En çok birbirlerine güvenir. Ba ar ve hatay da içtenlikle payla r. Ama bence karde lerin daha uyumlu çal malar için baz kurallar uygulamalar gerekiyor. Bu kurallar da öyle: Öncelikle güçlerine göre yönetimi payla mal lar. Örne in Walt Disney vizyoner, Roy Disney teknikti… Mutlaka profesyonel bir yönetici istihdam etmeliler. Her eyi formal yapman n yolu yasal ve net olmakt r. Aile irketlerinin en büyük eksikli i odaklanma. Mutlaka kendilerine net bir hedef koymal lar. Olabilecek kötü sonuçlar da birbiriyle payla mal lar.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.