EL F ÇOBAN

Capital (Turkey) - - KURUMSALLAŞMA - Lila Ka ıt’ta yönetimde üç karde görev alıyor.

alan karde ler aras nda görev da l m , kar l kl müzakereler, geçmi deneyim ve gelecekteki hedef ve ihtiyaçlar do rultusunda belirlendi” diyor.

Lila Ka t’ta yönetim kurulu 15 günde bir düzenli olarak toplan yor. Ancak toplant lar n yan s ra karde ler aras nda daha samimi ortamlar n olu mas için ö le yemekleri, kahve molalar ve hafta sonu görü meleri de fikir al - veri leri için de erlendiriliyor. Ö ücü, “Ayr ca hafta sonu sabah n ilk klar nda gerçekle tirdi imiz yürüyü ve foto raf çekim gibi hobi saatlerimiz de var” diye ekliyor.

Ö ücü, karde lerin yönetimde birbirinin alan na girmemeye de özen gösterdi inin alt n çiziyor. “Bu noktada bize en do ru yolu gösteren sözün u oldu una inan - yorum: ‘Hesap verenle hesap soran n ayr t r lmamas n n sonucu er ya da geç hüsrand r’.”

ANAYASAYA TAM SADAKAT!

I klar Holding ve tüm grup irketleri yönetim kurullar nda aileyi temsilen R za I k ve karde i U ur I k, ba - kan ve ba kan vekili olarak görev yap yor. Yönetim dan man Ula B çakc ile 1991 y l nda aile anayasas na uygun yönetim kurulunu olu turduklar n anlatan R za I k, “Holding dahil tüm grup irketlerinde yönetici pozisyonunda çal an I k Ailesi mensubu bulunmuyor. Yönetim kurullar m z ilgili sektörlerden tecrübeli yöneticiler, grup çal anlar ndan tecrübeli üst yöneticiler ve halka aç k irketlerimizde ise SPK Kurumsal Yönetim lkeleri do - rultusunda iki er ba ms z üye yer al yor” diye anlat yor.

I klar Holding’de yönetim kurulu ayda bir toplan - yor. R za ve U ur I k karde ler ise haftada en az 3 gün bir araya geliyor. R za I k, bu bulu malarda görü al - veri lerinde bulunduklar n ancak aile anayasas nda yer alan belirli kurallara uyduklar n söylüyor.

ARSLAN KARDE LER N STRATEJ S

Arbel Grubu Mahmut, Hüseyin, Hasan ve Ali Arslan karde ler taraf ndan 34 y l önce kuruldu. Arbel Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Mahmut Arslan, deneyim ve bilgi birikiminin karde ler aras nda do al bir görev payla m na imkan do urdu unu söylüyor. Tüm karde lerin küçük ya lardan itibaren i hayat n n içinde oldu unu belirtiyor. “Kimimiz ticarette kimimiz teknik ko- nularda yetkinle tik ama hepimiz bir di erimizin uzmanl k alan na hakimiz” diye konu uyor. Kendi içlerinde aç k ofis eklinde çal t klar na da dikkat çeken Arslan, bu durumun yönetimde yer alan herkesin ihtiyaç halinde rahatl kla toplant yapabilmesini sa lad n söylüyor. Karde ler olarak görev payla mlar n n s rlar n öyle aç kl yor:

“Tüm yönetim kadrosu ö le yeme inde bir arada oluyoruz. Bu bize günlük bilgi payla m ve dan ma imkan sunuyor. Ayr ca her cumartesi günü ö leden sonra yönetim kurulu üyeleriyle birlikte tesisleri geziyor, ard ndan toplant yap yoruz. Bugün irketimizde üçüncü ku ak da çal maya ba lad . irketin bizlerden sonra da ayakta kalabilmesi, gücünü koruyabilmesi ve kavgalar n ya anmamas için irketleri birle tirerek Kanada’da borsaya aç ld k. Bu tek çat alt nda toplanan irketin yönetim kurulu 5 ki iden olu uyor. Bu grup içinde benim çocu um yar n gelip bunun ba na oturamaz. Ayr ca irket gelene i gere i, okulunu bitiren aile bireylerinin öncelikle ba ka bir irkette çal mas ve irkete geldi inde de çal aca alanla ilgili olarak en alt kademeden ba lamas gerekli.”

S NERJ YARATAN TOPLANTILAR

Saya Grup bünyesindeki irketlerde 6 karde yönetimde bulunuyor. Her irketin yönetiminde profesyonellerin

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.