“YUMUŞAK GEÇİŞ İÇİN İCRANIN BAŞINA GELDİM”

Capital (Turkey) - - KURUMSALLAŞMA - / ÖLEN CEO’SU

A LE MECL S

Ben icra kurulu ba kanl görevini yürütüyorum. Erkek karde lerim smail Çoban yönetim kurulu ba kan , Ali Çoban yönetim kurulu ba kan yard mc s ve Mehmet Çoban ile Hasan Çoban da yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam ediyor. 2008 y l nda icra ve yönetimin ayr lmas ndan sonra Kas m 2011’de aile anayasam z olu turmaya karar verdik ve aile meclisini olu turduk.

GÖREV DA ILIMI

Görev da l m n aile bireylerinin her birinin ayr ayr bilgi ve deneyimlerini en uygun olan ekliyle de erlendirerek yapt k. Her biri üretim, yurtiçi sat ve da t m, yat r mlar gibi uzmanl k alanlar nda görevlerini sürdürüyor. in sahiplerini i ten uzakla t rmak yerine deneyimlileri i in içine katmak bizim için daha büyük önem ta yor. Zaten öteden beri çok payla mc bir yap m z vard . Onu da devam ettirmek için bu yönteme ba vurduk. Öncelikle kurumsalla ma ad na ne yapmak istedi imizi, ne yöne do ru gidece imizi konu arak ortak bir karara vard k. Aile üyeleri olarak gün içinde birbirimizle sürekli ileti im halindeyiz. Yönetim kurulu üyelerimizin bir k sm Gaziantep’te çal malar n sürdürüyor. Bu sebeple ayda bir kez düzenledi imiz yönetim kurulu toplant lar nda bir araya geliyoruz. Ancak sürekli birbirimizin görü lerine ba vuruyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.