“UYUMUN SIRRI ORTAK DİL GEREK”

Capital (Turkey) - - KURUMSALLAŞMA - nci Holding’de yönetim kurulunda ikinci ku aktan 3 üye var. / HELVACIZADE YKÜ

4’ÜNCÜ KU AK YÖNET MDE

u anda ailemizden 3’üncü ve 4’üncü ku aklar n yönetimde oldu u Helvac zade G da’da a abeyim Tahir Büyükhelvac gil, yönetim kurulu ba kanl n babam zdan devrald . Babam z Kadir Büyükhelvac gil, yönetim kurulu onursal ba kan olarak deneyim ve bilgilerini aktarmaya devam ediyor. Ben ise irketimizin yönetim kurulu üyesi ve grubumuzun sa l k alan ndaki markas Zade Vital’in CEO’luk görevini yürütüyorum. K z karde imiz Ferda Han m çal ma hayat nda olmamay tercih etti.

GÖREV DA ILIMI

Karde imle görev da l m m z irketimizin gelecek y llara büyüyerek gelmesini sa layacak iki stratejik bölümü dikkate alarak gerçekle tirdik. Ben “AR-GE ve üretim”de yer al rken, karde im ise “pazarlama ve sat ” bölümünün yöneticili ini yürüttü. Yüksek lisans çal malar m ABD Preston Üniversitesi‘nde fonksiyonel ya lar üzerinde, doktora çal malar m ise “aile irketleri ve aile anayasas ” konusunda gerçekle tirdi im için ben grubumuzun i geli tirme, yat r mlar, AR-GE ve inovasyon, üretim ve kurumsalla ma projelerine odakland m.

DESTEK MEKAN ZMASI

Helvac zade’nin bugün Türkiye’nin en büyük 500 irketi aras nda yer almas n n ve ürünlerini dünyan n 60 ülkesine gönderebilmesinin temelinde “birlik ve beraberli imizi koruyarak tek yürek olu turmam z” yer al yor. Karde imle aram zdaki uyumun yüksek olmas , birbirimizin kararlar na her ko ulda, tamamen destek vermemiz, ortak bir dil olu turmakta, bu durum genç ku aklar m za gelecekteki birlikteli i nas l koruyacaklar n da en güzel ekilde göstermektedir. çük karde lerin tecrübesi ve yetkinli inden dolay büyük karde inin üstünde bir pozisyonda görev alabilece ine de de inen Sancak, bu durumun aralar ndaki sayg ve sevgiye hiçbir ekilde olumsuz yans mad n n alt n çiziyor.

Saya Ailesi her ay düzenli olarak toplanmaya özen gösteriyor. Ayr ca iki ayda bir tüm yönetim kurulu üyelerinin ve irket üst düzey yöneticilerinin kat ld icra kurulu toplant s yap yor. Sancak, bu toplant lar sonucu üst düzey yöneticileriyle karde lerinin, grubun tüm irketleri hakk nda bilgi sahibi oldu unu ve iyi bir sinerji ç kt n söylüyor.

“TEPEDEN NMEYE Z N VERM YORUZ”

Starpet bir aile irketi. Aile bireylerinden olu an yönetim kurulunda irketin kurucusu Mahfuz Okalin ve çocuklar Murat Okalin ile Hilal Okalin yer al yor. irket genelinde ise aileden 17 ki i çal yor. irket olarak liyakata, çal anlar n yeteneklerine ve e itimlerine uygun konumlarda yer almas na önem verdiklerini belirten Starpet Yönetim Kurulu Ba kan Yard mc s Murat Okalin, “ irketimizde tepeden inme yönetici profiline izin vermiyoruz. Aile bireyleri de kademe kademe yükselebiliyor” diyor.

Starpet’in henüz bir aile anayasas yok. Ancak bu konuda haz rl klara ba lanm durumda. Okalin, bir yandan anayasan n haz rl n yaparken bir yandan da h zla bu anayasaya uygun bir sistemde devam etmeye özen gösterdiklerini söylüyor. Okalin Ailesi hemen her sabah güne yönetim kurulu üyeleriyle birlikte isti are toplant - s yaparak ba l yor. Bu toplant lar n yan nda aile üyeleri ayn katta birbirine yak n odalarda çal t klar için gün içinde s k s k bir araya geliyor. Böylesine yak n çal ma ko ullar na ra men Murat Okalin kimsenin birbirinin alan - na girmedi inin alt n çiziyor. “Yaz l kurallar yok ama her aile bireyinin i alan ayr ve görevleri tan mlanm durumda. Yönetim kurulu ba - kan m z her birimin i leyi iyle ilgilenir, di er aile bireyleri ise sadece kendi görev alanlar nda faaliyet gösterir” diyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.