Küçülme

2014, sınav yılıydı. Sonuçlar ise pek parlak olmadı. Bireysel kredilerde büyüme yüzde 10’larla sınırlı kalırken kredi kartları yüzde 8 küçüldü. Regülasyonlar, sektöre yüzde 10’luk gelir kaybı olarak yansıdı. Ancak 2015 beklentileri olumlu. Bireysel kredil

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - ELÇİN CİRİK ecirik@capital.com.tr

2014, bireysel bankac l n imtihan y l oldu. 2013 sonunda BDDK taraf ndan yay mlanan yönetmelikle tüketici kredilerine 36 ay, ta t kredilerine ise 48 ay azami vade s n r getirilmesi, bireysel kredilerin h z n yava latt . Oysa bireysel bankac l k, sektör için hayati öneme sahip. Öyle ki Garanti Bankas Genel Müdür Yard mc s Onur Genç’in de de indi i gibi sektörde mevduat taban n n yar s ndan fazlas , kredi taban n n da 3’te 1’inden fazlas bireysel bankac l ktan geliyor.

Tüketici kredileri olarak adland r lan konut, ta t, ihtiyaç kredileri ve kredi kartlar ndan olu an bireysel krediler, bu y l 2013’e göre yüzde 50’den fazla dü tü. Bankas Genel Müdür Yard mc s Yalç n Sezen, bireysel kredilerde 2013’te yüzde 28 olarak gerçekle en art oran - n n, 2014 sonunda yüzde 7 civar nda olmas n bekliyor. 2014 Ekim sonu verilerine bakt m zda, kredi kart hariç bireysel kredilerde y lba na göre yüzde 10’un biraz üstünde bir büyüme söz konusu.

Bireysel kredilerdeki yava lama, en belirgin olarak yüz-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.