KAYIP NASIL KAPANIR?

Capital (Turkey) - - BANKACILIK -

de sadece yüzde 1 art bekliyoruz. Ancak al veri hacminin yüzde 10’un üzerinde gerçekle ece ini öngörüyoruz.”

H ZMETLER KES LECEK M ?

Garanti’den Onur Genç, 2015’te farkl regülasyonlar gelmedi i sürece kredi kartlar nda daha stabil bir trend olaca na inan yor. “2015’te makro düzeyde büyümenin 2014’e k yasla daha yüksek olmas n bekliyoruz, bu pazara da olumlu yans yacak. Ciro büyümesi öngörebiliriz” diye konu uyor.

Yap Kredi ise bu alanda ticari kartlar n etkisiyle büyüme planlar yap yor. Bireysel bankac l k ve kartl ödeme sistemleri grup direktörü Serkan Ülgen, “Yap lan yasal düzenlemelerin etkisiyle 2014 y l nda alacak bakiyesinde yüzde 7,7 dü me ya ad k, ancak bireysel kartlarda ya anan daralmay ticari kartlardaki büyümeyle dengeledik. 2015’te hem kart say s hem ciroda art sa la-

KÂRLILIK ÖNEML

EY Türkiye Dan manl k Hizmetleri Orta Gökhan Gümü lü, kredi kartlar nda daralma yerine yüzde 10 büyüme kaydedilseydi bankalar n gelirinin yüzde 5 fazla olabilece ini belirtiyor. “Bankalar, kredi büyümesinden ziyade mevcut portföylerinin kârl l n ve aktif kalitesini iyi yöneterek fark yaratabilecek. Yeni düzenlemenin net komisyon gelirlerini s n rlay c etkisi olaca aç k. Ancak 2014’teki genel daralmayla k yasland nda bu, daha kolay yönetilecek. Bankalar kredilendirme süreçlerini iyi yöneterek bireysel bankac l k kârl l klar n koruyabilir, hatta art rabilir” diyor.

KURTULU BANKASIZLARDA

“Daralan marjlardan dolay 2015, bireysel bankac l kta kârl l k aç s ndan nispeten zor bir y l olacak” diyen BCG stanbul Genel Müdürü Burak Tansan da burada çözümü öyle aç kl yor: “Bankalar, imdiden KOB , ticari ve i lem bankac l gibi i kollar na daha fazla önem vermeye ba lad . Bu trend devam edecek. Bireysel bankac l kta sisteme dahil olmayan önemli nüfus göz önünde bulunduruldu unda, do ru hizmet modeli uygulanmas yla büyüme hala mümkün. Kârl l k, marjlardaki daralman n büyümeyle giderilmesiyle çok daha verimli, yeni i modelleriyle sürdürülebilir hale gelebilir.” yarak liderli imizi sürdürmek istiyoruz” diyor.

Her ne kadar bankalar burada özellikle ticari kartlar n etkisiyle büyüme planlar yapsa da bu alanda kârlar eridi i için bankalar n verdi i özel hizmetlerin maliyet nedeniyle azalmas bekleniyor. EY Orta Gökhan Gümü lü, kârl l k kayb n n do al sonucu olarak, bankalar n kart sahiplerine tan d hizmetlerin ciddi olarak azald n söylüyor. “Kredi kart nda eskiden kârl oldu umuz pek çok mü teri grubu art k bizim için kârl de il” diyen Temel Güzelo lu, “O mü teri gruplar na sundu umuz örne in Sabiha Gökçen Havaliman ’nda lounge hizmetimiz gibi servislerimizi kapat yoruz” eklinde görü ünü aç kl yor.

“Kredi kartlar yap s gere i çok fazla maliyetin ta nd bir alan” diyen Yap Kredi’den Serkan Ülgen de “Y lda 5 milyon kart bas m ve yenileme, 30 milyon bas l ekstre gönderimi, 500 bin POS cihaz n n i letimi, 500 milyon i lemi kar layacak bilgi teknolojileri yat r m gibi çok say da kalemimiz var. Bu kalemlerde k s tlamaya gitme imkan m z s n rl . Bu nedenle mü teri taban m z geni leterek ve hizmet kalitesini etkilemeden maliyet yönetimi yapmay hedefliyoruz”

Garanti Bankas da burada dijital kanallar n öne ç - karmay planl yor. Onur Genç , “Gittikçe daha fazla dijital kanaldan mü terilerimize ula mak, böylece verimlilik yakalamak hedefindeyiz” diye konu uyor.

GEL R KAYBI SÜRECEK M ?

“Bireysel bankac l kta kâr dinami i de i ti” diyen Finansbank Genel Müdürü Temel Güzelo lu bu de i imi, “Tüm bireysel bankac l k için tam rakam söylemek mümkün de il. Ama örne in 2014 y l ba nda ubat-nisan aylar aras kredi kartlar , son 8 y ld r ilk defa ayl k bazda zarar etti. Biz h zla maliyet önleyici önlemler alarak yeni birtak m hizmetler sunarak kredi kartlar ndaki bu kâr rakamlar n toparlad k. Yaln z yine de bu alanda kârl l klar geçen y l n çok uza nda, geçen y l n yedide biri kadar kârl l k söz konusu” eklinde aç kl yor. Faik Aç kal n da ayn do rultuda dü ünüyor: “Kredi kartlar n n kârl l etkilendi. Uzun zamand r kredi kartlar n n maliyetleri, sadakat ve reklam maliyetleri üzerine çal yorduk. Çal malar m z sürüyor.”

Yap Kredi Grup Direktörü Serkan Ülgen, bireysel krediler ve kredi kartlar için getirilen düzenlemeyle s n r-

Barbaros Uygun, “2015’te ihtiyaç kredilerinde yüzde 20 ve tüm bireysel kredilerde yüzde 15 oranında artı planlıyoruz” diyor.

SERKAN ÜLGEN

GÖKHAN ERTÜRK

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.