“KARTTA DEĞİŞİKLİK YOK”

Capital (Turkey) - - BANKACILIK - SONER CANKO / BKM GENEL MÜDÜRÜ Kredi kart adedi son 1,5 y lda neredeyse hiç artmad . 2013’ün Haziran ay nda 57 milyon kredi kart varken bugün de 57 milyon kredi kart var. Dolay s yla önümüzdeki dönemde de art yönünde i aret görmüyoruz. Yak n bir gel

lamalar n sektörün y ll k gelirinde yüzde 10’luk bir kayba neden oldu unu aç kl yor. ekerbank Genel Müdür Yard mc s Gökhan Ertürk ise düzenlemeler sonras sektörde bireysel bankac l k ücret gelirlerinin yüzde 30 seviyelerinde azald n vurguluyor.

Bu y l bankalar, adetsel ve hacimsel büyümeyle gelir kay plar n n önüne geçmeye çal acak. “Bu düzenlemelerde bankalar n gelirlerini etkileyen en önemli kalemlerin tüketici kredilerinde tahsis ücretleri ile kredi kartlar nda taksitli nakit avans çekim ücretleri oldu unu görüyoruz” diyen Bankas Genel Müdür Yard mc s Yalç n Sezen, kayb n penetrasyonun art r larak yeni mü - terilere ula lmas , mevcut mü terilerle ili kilerin derinle tirilmesi ve süreçlerin gözden geçirilerek maliyetlerin azalt lmas yoluyla telafi edilmeye çal laca - n belirtiyor.

Finansbank Genel Müdür Yard mc s Erkin Ayd n, 2015’de kârl l k yönetiminin geçmi ten daha fazla önem kazanaca n belirterek bu amaçla mobil ve elektronik kanal kullan mlar n n artaca n ifade ediyor.

OLUMSUZ ETK SÜRÜYOR

500 M LYAR TL’Y GÖRÜRÜZ

HALA DD ALILAR VAR

Bankalar yine de bu y l bireysel krediler taraf nda büyüme planlar n sürdürüyor. Örne in 2014’te bireyselde mü teri adedini yüzde 36 oran nda art ran ABank’ n genel müdür yard mc s zzet Metcan, bu y l bireysel bankac l kta yüzde 100 büyümeyi hedeflediklerini aktar -

2015’te kredi kart pazar nda çok büyük bir de i iklik olmayaca n öngörüyoruz. Çünkü ekonomik artlarda ve sektörün yap s nda büyük bir de i iklik olmad . 2014 y l nda sektörün büyümesini durduran neden, taksit ve kart limiti gibi konulardaki s n rland rmalard . Bu s n rlamalar, halen ayn ekilde sürüyor ve bu da büyüme oranlar na negatif etki yap yor. Bu sebeple nominal olarak yüzde 10’un üzerinde bir büyüme olmas sürpriz olacak. yor. Metcan, “Bugün gelirlerde yüzde 5 olan bireysel bankac l n pay n yüzde 8’e ta may planl yoruz. Son düzenlemeler elbette i lem baz nda gelir kayb yaratacak. Ancak biz bunu yeni mü teriler edinmek suretiyle telafi edece iz” diye konu uyor.

Akbank Bireysel Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Galip Tözge de bireysel kredilerdeki büyüme oranlar n n 2014’e paralel büyüyece i görü ünde. Tözge, “2014’ün ilk 3 çeyre inde ihtiyaç kredilerinde yüzde 20 büyüdük. 2015 hedefimiz ayn ekilde sektörün üzerinde büyümek” diyor.

Bankas ’n n da hedefi benzer nitelikte… Bankan n genel müdür yard mc s Yalç n Sezen, “Bu y l tüketici kredileri ve kredi kart nda sektörün üzerinde bir büyüme oran n yakalamaya gayret edece iz. 2015’te kredi kart sektöründe al veri hacminin 500 milyar TL’ye ula mas n bekliyoruz” eklinde konu uyor.

Serkan Ülgen’in aç klad üzere Yap Kredi Bankas da bireysel bankac l k i kolunun bankan n gelirleri içindeki pay n 2015’te de ayn seviyelerde tutmay hedefliyor. Fibabanka Perakende Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Emre Ergun, 2015’te özellikle konut kredilerine yo unla acaklar n belirtiyor. HSBC’den Taylan Turan da bu y l ihtiyaç kredileri portföylerini yüzde 6 büyütmeyi ve konut kredilerindeki yüksek maliyetler ve sektördeki ciddi rekabetçi fiyatlama nedeniyle burada mevcudu korumay planlad klar n belirtiyor.

Kat l m bankalar n n da bireyselde büyüme çabalar devam ediyor. Türkiye Finans Bireysel Bankac l ktan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Semih Al ar, hedeflerini öyle anlat yor: “Bankam z n konut finansman nda önemli bir uzmanl ve pazar pay mevcut. Ta t ve ihtiyaç kredilerinde de son y llardaki yeni uygulamalar m zla h zl büyüme ya ad k. 2015’te yüzde 30 büyüme hedefliyoruz.”

Kuveyt Türk Genel Müdür Yard mc s Mehmet Oral da “Konut kredilerinde ortalama yüzde 12 büyüme var ama kat l m bankalar yüzde 17 büyüme gerçekle tirdi. Biz de konutta 2014’te yüzde 40 büyüdük. 2015’te konut piyasas nda aktif olmaya devam edece iz” diyor.

Galip Tözge, bireysel kredilerdeki büyüme oranlarının 2014’e paralel büyüyece ini görü ünde.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.