“5’İNCİLİĞİMİZİ KORURUZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

enizBank, en son Rus Sberbank’ n i tiraki olmas nedeniyle Rusya’ya uygulanan ambargoyla bo u mak durumunda kald . Ambargodan yap lan yo un temaslar sonras ç kar lan DenizBank, 2014’te de iyi bir performans sergiledi.

“Tabii ki Sberbank ve Rusya Federasyonu’nda belli ah s ve hükmi ahsiyetlerin yapt r mlar listesinde olmas n n çe itli olumsuz etkileri var ve bu da sürüyor” diyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ate , bu konuda çok aç k konu uyor: “Bunun bize hiç olumsuz etkisi olmaz dersem yalan olur, tabii ki olacak. 2014 y l da dahil piyasa paylar - m z artarak gitti. 2015’te farkl olmas söz konusu de il... Ama böyle bir problem olmasayd tabii daha iyi olurdu, daha h zl büyürdük.”

AÇIK ARA

Konsolide bazda Türkiye’nin 5’inci özel bankay z. Son 2 y ld r bu pozisyonumuzu sürekli güçlendiriyoruz. Eylül sonunda 94 milyar TL’ye ula m konsolide aktifimizle bizi takip eden en yak n bankaya 17,5 milyar TL fark att k. Bu aç k ara 5’incili i korumak istiyoruz. Birçok alanda lideriz. letme Kart ve Üretici Kart’la birlikte 933 bin ticari kart adetine ula t k. Yüzde 34’lük payla ticari kartlarda lideriz. Bu y l da benzer büyümeyle bunu korumay hedefliyoruz. Alt n kredilerinde de son 3 y ld r önemli büyüme hacimlerine ula t k, yüzde 13,5 pazar pay na ula t k.

ÜCRA YERLERE UBE

Sektörde ubele me h z azald . ubele mede pay m z yüzde 6’larda ve yak n gelecekte 7 pay zorlar z. Sebebine gelince biz mikro kredilerde, tar m bankac l nda ilerledi imiz için ehirdeki insanlar n ad n bile duymad yerlerde ube aç yoruz. stanbul, Ankara, zmir hariç tüm ubelerimizin yüzde 65’inde tar m bankac l hizmeti veriyoruz. Bu ubelerdeki operasyonlar m zdan da çok memnunuz. Bireysel bankac l kta pek ke fedilmemi alan yok. Ama tar ma girdi inizde onun çevresindeki KOB ve bireysel potansiyelini al yorsunuz. 2015’te de açaca m z ubelerin neredeyse tamam tar msal üretim a rl kl merkezlerde olacak.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ate ile 2015 y l bankac l k sektörünü, Rusya krizinin etkilerini ve rotalar n k racaklar alanlar konu tuk:

DenizBank’ n yeni y lda nas l bir büyüme stratejisi olacak?

2014’ün ilk 9 ay nda iyi performans m z sürdürdük. 2007- 2014 Eylül aylar aras nda bankam z, yüzde 403 büyürken sektörün de büyümesi yüzde 232 oldu. 2015’in, 2014’e benzer bir y l olaca n dü ünüyoruz. Sektörün 2015’te aktiflerde yüzde 13,4, mevduatta yüzde 9,1 büyüme yapaca n öngörüyoruz. Mevduatlar, maalesef tasarruf e ilimi artmad için çok h zl büyümüyor. Kredilerde de bu y la göre biraz daha iyi bir büyüme olacak, yüzde 14,3’ler civar nda büyüme öngörüyoruz. Sektörün kârl l da yine yüzde 10’lar civar nda olacak. Bizim de 2015 için aktifler, mev- u kurumsal ve ticari bankac l k alan nda büyümemiz, her y l en az yüzde 25’leri buluyor. Proje finansman nda da pay m z en az ndan korumak istiyoruz.

Güçlü oldu unuz tar m ve KOB bankac - l nda, ciddi bir rekabet var. Pay kapt rma olas - l n z var m ?

Tar m bankac l biz girdi imizde bakir bir aland . Ziraat Bankas kredileri d nda 1 TL banka kredisi yoktu. Burada mikro kredilendirme konusunda çok önemli ad mlar att k ve piyasan n en büyü ü haline geldik. Bugün sektörde 34 milyar TL’lik tar m finansman mevcut. Kamu bankalar hariç yüzde 27’lik pazar pay yla lideriz.

Di er bankalardan bu alana tabii ki giri ler olacak ama sahadaki bankac l k hizmeti o kadar eksik ki gidecek çok yol var. Tar mda çok h zlana-

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.