“2015’TE NEFES ALABİLİRİZ”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

fiyat yüksek buldu unuz gruba gidiyorsunuz, bu sefer de yüksek fiyattan alan geri ödemede s k nt ya yor. Dolay s yla problemli kredi haline geliyor. Ama makro ihtiyati tedbirlerde gev eme olabilece ini dü ünüyorum. Munzam kar l klara verilecek faizler ve oranlar konusunda gev eme olabilir ve böylece kredilerin önü aç labilir. 2015’te bunun için yeterli imkan var.

Sat n almaya gelirsek… Tabii ki sat n almadan memnunuz. Citibank bizim için çok büyük bir getiri. Sat n almayla Citi ekolünün tüm know-how’ geldi. Bizim için Citi’nin deneyim ve elemanlar ndan yararlanmak çok büyük bir fayda oldu.

Bugün bankan n kredilerinde bireyselin pay ne kadar? Büyüme i tah n z var m ?

94 milyar TL konsolide aktif büyüklü ümüz

BÜYÜME SORUNLU

2015’te bir sürü olumlu ve olumsuz faktör var. Hem kuzey hem do umuzda ciddi problemli bölgeler var. Bu bölgelerdeki çeki melerin ilk etkisini, enerji ve emtia fiyatlar ndaki dü ü lerde gördük. Bu, Türkiye için ilk bak ta bir art . Ama bir taraftan da global büyüme yüzde 2,5’larda kalacak. Çin yine yüzde 7’lerde büyüyecek gibi yani Avrupa Bölgesi, Rusya ve di er bölgelere pek bir ey kalm yor.

FA ZLER DÜ ECEK

2015’in Türkiye’nin büyümesinde biraz daha pozitif olaca n dü ünüyorum. 2015’te enerji ve emtia fiyatlar n n geri gelmesiyle ekonomimizde ekstradan 8-10 milyar dolarl k tasarruf olacak. Bugün 45 milyar dolar olan cari aç k, 35 milyar dolar n alt na inecek. Bu gerçekle irse döviz bask s azalacak ve enflasyon nedeniyle yüksek olan faizlerin 150-250 baz puan geri gelmesi söz konusu olacak. Faizlerin dü mesi san lan n aksine bankac l k sektörünü daima olumlu etkiler ve bankalar n kâr artar. Bankac l k zorlu 1-2 y ldan sonra nefes alabilecek. var. 63-64 milyar TL kredi büyüklü ümüz bulunuyor. Konsolide ciromuzun yüzde 22’si bireyselden geliyor.

Bireyselde büyümeyi istemek zorundas n z. u bir gerçek ki ald m z her mü teri, bankaya art yaz yor, eksi yazm yor. Dolay s yla bizim mü teri say m z Citibank’tan gelen 700 bin mü teriyle 8,5 milyona ç karmam z bize yüzde 10 katk sa - lad . Bu, kredi kart i imizi de bireysel i imizi de çok destekledi. Pasif tarafta da gelen mü terilerin önemli bir bölümünün hali vakti yerinde, özel bankac l k segmentine ciddi mü teri geldi.

2014’te bireysel bankac l kta toplam mevduat hacmimizi, sektörün 2 kat kadar büyüttük, vadeli mevduat mü teri adedinde tabana yayg nl m z art rd k. Bu y l da bireyselde yüzde 14 büyüme planl yoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.