“ÇAKTIRMADAN 43 ŞUBEYİ BULDUK”

Capital (Turkey) - - SÖYLEŞİ -

Bireyselde bankan z için önemli bir gelir kayb olu tu mu?

Olu tu tabii… Sektör genelinde bu kay p 3,54 milyar TL gibi büyük bir rakamd r. Denizbank için sadece 200 milyon TL civar nda bir rakam var.

Bunu kompanse etmek için ilk olarak daha fazla hacim yap p ölçe i art rmak laz m. kincisi zaten ekonomi politikas n n da arzusu yönünde KOB ’ler, tar m, kurumsal ve ticari i lere, ihracata dayal i lere daha fazla kredi verilmesi gerekiyor. Zaten trend de bu yönde.

Ana sermayedar n z Rusya’n n en büyük bankas . Rusya sorunu, bu ülkenin gelecek y l büyüyememesi, bankan z nas l etkileyecek?

Rusya, bu y l s f r civar nda büyüyecek. Ekonominin az büyümesi, bizim hissedar m z Sberbank’ n da az büyümesine yol açabilir. Ama ka-

ZLE POL T KASI

“Mü terini izle” stratejimizle mü terilerimizin do rudan yat r mlar veya ticari ili kileri olan co rafyalardaki hizmet a m z geni letmeye devam ediyoruz. Bu stratejimize paralel olarak Avrupa’daki i tirakimiz DenizBank AG, 2014’te ube a n geni letmeye devam ettik. Avusturya’da 8 milyar Euro aktif büyüklü e sahip büyük bir bankam z var. Çakt rmadan yurtd nda ube say m z 43’ü buldu. Bir anda 10 ubeden bu say ya geldik.

YEN PAZARLAR

Yurtd planlar m za aynen devam ediyoruz. Almanya ve Avusturya piyasalar nda çok sa l kl hizmet veren bir yap m z var. u anda Bat Avrupa’daki faaliyetlerimizden gayet memnunuz. Avrupa’ya ek olarak, mü terilerimizin yo un yat r mlar ve ticari ili kileri olan Azerbaycan ve Gürcistan gibi potansiyel pazarlar da yak n takibimizde. liteye kaç konsepti de söz konusu olabilir. Sberbank, dünyan n en büyük 20 bankas ndan biri, Rusya bankac l k sektörü kâr n n yüzde 70’ini yap yor. O nedenle Sberbank’a do ru bir gidi de olabilir. Sberbank kârla yoluna devam ediyor, 2014’te de kârda azalma yok. Ama ekonominin büyümesine paralel bankadaki büyüme de s n rlan r.

Bunun bize yans mas öyle olur: imdiye kadar hissedar m z Sberbank, tüm ihtiyaçlar m z gayet güçlü bir ekilde temin etti. Zaten onlardan tek ihtiyac m z sermaye. Sermaye d nda fonlamam z ve benzeri tüm i lerimizi kendimiz yap yoruz. Yak nda bir sermaye ihtiyac n z olacak m ? Halka aç k oldu umuz için net bir tarih veremiyorum ama 2015’in ilk üç ay nda bunu gerçekle tirece iz.

Sberbank, Denizbank’ sat n ald 1 Ekim

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.