Yeni ürünler ve kanallar

Capital (Turkey) - - BES -

KÂRLILIK Ç N

BES’in ciddi bir operasyonel yükü var. Biz süreçlerimizde kâra geçmemizi h zland racak ekilde süreç optimizasyonu yapt k. ubelerde 3-3,5 dakikada BES sat n al nabilecek bir altyap m z mevcut. 2015’te banka ubelerin yan nda yeni da t m kanallar m z olacak. Bizimle çal mak isteyen acentelerimiz var. Önümüzdeki y l 50-60 tane acentemiz olacak. Ayr ca direkt sat ekibi kuraca z.

HAYATTA YEN L KLER

Türkiye’de faizsiz hayat sigortac l n ilk biz yap yoruz. Hayat sigortac l nda kanseri de kapsayan tehlikeli hastal klar ürünü sataca z. Bu ürünle poliçe sahibi ecelden vefata ek olarak seçti i hastal klar na kar teminat alabilecek. Bu ürünü iki banka kanal ndan da sataca z. Kat l m bankalar taraf nda bu ürün bir ilk olacak. Ferdi kaza ürünüyse ek teminatlar, asistans hizmetleriyle zenginle tirece iz. Dünyada birikime yönelik yine faizsiz enstrümanlarla çal an ve 10 y lda ç kabilece iniz birikim ürünleri var. Bu ürünleri de sunaca z. yapt k. Sonuçta sektör konsolidasyonu konu urken “Ba ka irket girer mi” diye sorarken iki kat l m bankas n n ortakl yla bu sisteme girdik.

Türkiye’de faizsiz emeklilik fonlar n n tarihi çok yeni, 2010 y l nda kuruldu. Bizim sermayedar m z iki banka, bu fonlar tecrübe etti. Fon anlam nda üründe hiçbir eksikleri olmad n ve kendi bünyelerinde kuracaklar daha büyük bir emeklilik irketiyle daha büyük rakamlara ula abileceklerini gördüler. Yap lan fizibilitelere göre iki kat l m bankas n n ölçe iyle ancak anlaml bir a a ula l yor.

Kat l m Emeklilik’in tüm Türkiye’de 500 ubesi bulunuyor. Bu asl nda bankasürans için iyi bir ölçek. Bu i i 200-300 ubeyle yaparsan z ba a ba süreleri uzuyor. Ama iki banka birle ince olu an 500 ubelik a a, her y l yeni 40-50 ubenin de eklenece ini dü ünürsek 2013’te bin ubeli bir emeklilik irketi olaca z. Bu da sistemde ilk 5 ya da 6’da bulunan irketlerin da t m kanal büyüklü üne denk geliyor.

Türkiye’de faizsiz emeklilik fonlar na yat r m yapacak potansiyel nedir?

ki bankan n mü teri taban na bak ld nda 2-2,5 milyon mü terimiz var. Kurulu a amas nda iki büyük ara t rma yapt rd k. Bu ara - t rmalar kat l m bankalar ve konvansiyonel bankalar n mü terileriyle yapt k. Ki ilerin BES’e neden kat lmad klar n sorgulad k. Faiz konusunda endi eleri vard . Ayr ca finansal okur yazarl kta sorun oldu unu, ürünün hala tam olarak bilinmedi ini gördük. Burada sadece kat l m bankalar nda de il konvansiyonel banka mü - terilerinde de ciddi bir potansiyel var. Zaten faizsiz emeklilik fonlar da sistemde ciddi bir güç olu turmaya ba lad .

Bugün faizsiz emeklilik fonlar n n toplam tutar ne kadar?

2014’te sektör 5 milyon kat l mc say s na ula t . Fon büyüklü ü de toplamda 37 milyar TL’yi geçti. Bu rakam n y l n sonunda 40 milyar TL’yi bulaca n tahmin ediyorum. Çünkü y l n son aylar nda devlet katk s ndan yararlanabilmek için ciddi ek ödeme yap l yor.

Hükümet 2015 bütçesinde BES’teki devlet katk s için 2,4 milyar TL ödenek ay rd . Yani 2015’te BES’te yine yükseli bekleniyor. Hem ekonomi politikalar hem sektördeki irketlerin iddial ve srarc faaliyetleri hem de tasarruf bilincine yönelik çal malar ilgiyi art r yor.

Bugün sistemde 37 faizsiz emeklilik fonu var.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.