“500 bin katılımcıya ulaşmayı hedefliyoruz”

Capital (Turkey) - - BES -

HEDEFLER TUTTU

12 Aral k verilerine göre 18 bini a k n kat l mc ya ula t k. Fon tutar m z da 43 milyon TL’yi geçti. Bu y l sonuna kadar 20 bin daha kat l mc m z olacak. Bu y l fon tutar nda 45-47 milyon TL aras nda tamamlamay dü ünüyoruz. K sa dönemde hedeflerimizi tutturduk. Hayat sigortalar nda da u anda 7 bin 500 mü teriye ula t k. 2015’te BES’te 100 bin yeni kat l mc hedefliyoruz. Hayat sigortalar nda 30-40 bin yeni mü teriye eri ece iz. Hedefimiz, BES’te 2018 y l nda 500 bin kat l mc ve 1 milyar TL fona ula mak.

REKABETÇ OLACA IZ

u an 6 fonumuz var, faizsiz enstrümanlar n tamam n kaps yoruz. u anda biri dövize endeksli olan iki yeni fon üzerinde çal yoruz, sektörde ilk olacaklar. San yorum 2015’in ikinci çeyre inde ç karaca z. Fonlarda rekabetçi olaca z. Fonlar m z n performans kat l m endeksiyle pozitif korelasyonda gidiyor, piyasalar kötüyken kat l m endeksi daha yumu ak seyrediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.