Piyasa için 6 kritik not

Capital (Turkey) - - BORSA -

1

2

3

Piyasalar için iki temel belirleyici var: Birincisi petrol fiyatlar , ikincisi güçlü dolar. Bunlar Türkiye özelinde piyasalar z t yönde etkileyen faktörler. Dü en petrolün pozitif, güçlü dolar n negatif etkisi var. Portföylerde hisse senedinin olmas gerekti ini dü ünüyoruz. Özellikle y l n ilk yar s nda hisse a rl daha önde olmal . Rusya’da ya anan krizin önemli bir ticari partner olmas nedeniyle etkileri olacak. Ancak ya anan bu volatil süreç, 2015 senaryomuz içinde çok büyük bir de i ikli e yol açmad .

4

5

6

Petroldeki dü ü , bizi olumlu etkiliyor, ancak bu etkiyi çok da fazla abartmamak laz m. Biz ortalama petrol varil fiyat n 100 dolar olarak öngörürken, yeni ortalama hedef fiyat m z 85 dolar. Faiz seçiminde ÖST’ler mevduat faizinin yüzde 2-3 üzerinde olmas nedeniyle iyi bir alternatif. Ancak, u ana kadar hiç ya amad m z kredi riski, 2015 y l nda gündeme gelebilir. E er petrolde ortalamada 70 dolar/varile gelirsek y l n ikinci yar s için soru i aretleri biraz daha ortadan kalkar. FED’in faiz art r m sürecinin etkisi daha az hissedilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.