“GÜÇLÜ DOLAR BİZE YARAMAZ”

Capital (Turkey) - - BORSA -

l n son ay na h zl giren piyasalar, aral k ay nda sert sat lar yedi. Petrol fiyatlar ndaki dü ü ün etkisiyle piyasalarda bahar havas eserken Rusya’da rublenin de erinde ya anan sert dü ü , piyasalarda ‘hesaplar de i iyor mu’ sorusunu beraberinde getirdi. Özelikle Rusya piyasas nda sat yapamayan yat r mc lar n, Türkiye pazar nda sat yapt klar gözlendi. Sonuçta 86.000 seviyesini deneyen borsa, gelen sat larla 79.000 seviyesine kadar geriledikten sonra toparland . 2,20-2,25 aras nda seyreden dolar/TL bir anda 2,41 tarihi zirvesini gördükten sonra 2,30-2,35 aral nda denge buldu. Gösterge faiz yüzde 7,5 seviyesinin alt ndan yüzde 8,75 seviyelerine ç kt ve sonras nda yüzde 8-8,5 aral nda denge buldu. BGC Partners Genel Müdürü Ali R za ncekara, Rusya’n n önemli bir ticari partner olmas nedeniyle etkilerinin olaca n söylüyor. Ancak “Ya anan volatil süreç, 2015 senaryomuz içinde çok büyük bir de i ikli e yol açmad ” diyor. Bunun yan nda petrol fiyatlar na vurgu yapan ncekara, 1-2 ay önceye göre petrol fiyat nda beklentilerin üzerinde dü ü oldu unu ve bunu fiyatlara biraz daha katt klar n kaydediyor. ncekara’n n 2015 piyasa tahminleri ve yat r mc lara tavsiyeleri öyle:

Petrolün dü mesinin piyasalara etkisini de-

JEOPOL T K R SKLER

Petrol fiyatlar 50 dolar n alt na gelirse jeopolitik riskler de artar. Cari aç m za pozitif etkisi olsa da finansal istikrar aç s ndan s k nt yarat r. Rusya’da takipteki krediler artar, en büyük ticari partnerlerimizden Irak olumsuz etkilenir. Ba ka sürprizler olur mu, bunlar takip etmek gerekir.

GENEL SEÇ MLER

2015 y l nda yap lacak genel seçimlerin var olan dengeleri çok fazla de i tirmesini beklemiyoruz. Ekonomide ani bir belirsizlik olmad taktirde, mevcut yap korunacakt r. Bu nedenle piyasalar üzerinde çok fazla etkisi olmaz. Burada seçim sonras nda reformlar n hayata geçirilmesi ve ekonomi yönetiminin nas l ekillenece i önemli olacak.

AB VE JAPONYA

AB ve Japonya gibi büyük ekonomiler, parasal geni leme yönünde ad mlar atmaya devam ediyor. Parasal geni lemeler, dolar endeksini ciddi ekilde yukar çekecekse Türkiye gibi geli en ülkeler için olumlu olmaz. Güçlü dolar, Avrupa’n n ve Japonya’n n i ine yar yor. ABD’nin de çok zarar na olmuyor. Çünkü ABD’nin cari aç sürdürülebilir seviyelerde. Güçlü dolar ise bizim gibi geli en piyasalar için iyi de il.

KRED NOTU

Kredi notuyla ilgili u anda a a yönlü bir risk görmüyoruz. Hatta olursa yukar yönlü görünümde de i iklikler ya anabilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.