PETROLDEKİ DÜŞÜŞÜN ETKİLERİ

Capital (Turkey) - - BORSA -

rol fiyatlar n n da dü tü ü ortamda, iyimser beklentileri abartmamak laz m.

Analistler, kâr tahminlerini art rsa bile, seviyeler yüzde 10-15 kâr art na i aret ediyor. Faizlerin h zl dü tü ü dönemlerde baz analistler, faiz oranlar n a a çekip hedef de erlemeleri yukar ç - kar yor. Biz, faizin h zl dü tü ü dönemlerde faizin seyrine de il, daha k sa vadeli gösterge olan fiyat/kazanç oranlar na bak yoruz. Türkiye’nin 12 F/K’n n üzerinde i - lem görmesi için çok fazla neden görmüyoruz. u anda 11 seviyelerine yak n olan F/K da yüzde 10 civar nda yükseli e i aret ediyor.

Hisse seçimiyle ilgili ne tavsiye ediyorsunuz?

Bankalar n ilk iki çeyrekte daha kuvvetli olaca n dü ünüyoruz. Çünkü, marjlar n biraz daha artaca n , Merkez’in olas faiz indiriminin olumlu yans yaca n göz önüne al yoruz. ç tüketimde olumlu beklentilerimize paralel olarak, buradan nemalanacak sektörler izlenebilir. Yine petrol fiyatlar ndaki dü ü le birlikte havac l k irketlerinde olumlu beklentilerimizi koruyoruz.

Merkez Bankas ’n n (MB) faiz politikas nas l ekillenir?

MB, 2014 Ocak’ta agresif bir ekilde faizi yüzde 10 seviyesine ç -

BGC PARTNERS

2015 için petrolde 100 dolar/varil olan beklentisini 15 dolar a a çekerek 85 dolar olarak belirledi. Piyasada 70 dolar ortalama beklentisi olan kurumlar da bulunuyor. Ancak burada kendilerinin son 1-2 ayda ya anan fiyat hareketlerini dikkate ald klar nda daha muhafazakar olmay tercih ettiklerini söyleyen Ali R za ncekara, petrolde 15 dolarl k dü ü ün makro göstergelere etkisini öyle de erlendirdi:

CAR AÇIK

Her 10 dolarda 3 milyar dolar cari aç kta dü ü olaca hesab yla 15 dolarl k beklentimizde 4,5 milyar dolar cari aç kta düzelme görürüz. Ama tabii büyümenin de cari aç a getirece i olumsuz bir etki var, onu da göz önüne almak gerekir.

ENFLASYON

Enflasyon taraf nda petroldeki her 10 dolarl k dü ü ün etkisi, yüzde 0,3 dü ü eklinde. Bu da petrolün 85 dolar civar nda olaca n varsayarsak enflasyonda yüzde 0,45 dü ü anlam na geliyor.

BÜYÜME

Büyüme taraf nda petroldeki dü ü Türkiye’yi biraz daha olumlu etkileyecektir. Biz uzun süredir piyasan n biraz daha üzerinde yüzde 4,5 büyüme tahmininde bulunuyoruz. Bu büyümede özellikle iç talep kaynakl faktörler rol oynayacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.