“ leti im kurmama yard mc oluyor”

Capital (Turkey) - - +HOBIM -

An geliyor izledi iniz bir film, hayat n zda özel bir yer ediniyor. dünyas nda da beyaz perdenin büyüsüne kendisini kapt rm birçok ba ar l yönetici, tekrar tekrar izlemekten s k lmad , hayat n n dersini ald , a k n ya ad ya da sorusunu sordu u filmleri unutam yor. Üst düzey yöneticilerin unutulmaz filmleri aras nda “Ölü Ozanlar Derne i”, “Matrix”, “Baba” ve “Hayat Güzeldir” öne ç k yor.

HP Genel Müdürü Serdar Urçar, Matrix için “Fiziksel hayat, kader, hayal dünyas , gerçek ve paralel alemler konusunda insan dü ündürüyor” diyor.

SAICA Türkiye Genel Müdürü Kaan Özkan, kendisini e n çok etkileyen “Hayat Güzeldir” filmi için “Hem kahkaha att n z hem a lad n z bir film. En umutsuz anlarda bile vazgeçmemeyi anlatan bu filmde oyuncularla beraber an ya ayabilmi tim” diye konu uyor.

te i dünyas n n unutamad filmler ve bu filmlerin hayatlar nda b rakt izler…

ÖLÜ OZANLAR DERNE ’N N ANLATTIKLARI

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan K r ml , kendisini en çok etkileyen film hangisi diye dü ündü ünde ilk akl na gelen filmi, Ölü Ozanlar Derne i olarak aç kl yor. Filmin k saca içeri ini de öyle anlat yor:

“Çok disiplinli bir okula yeni atanan ngilizce ö - retmeni Bay Keating’den etkilenen 7 arkada n kurdu u Ölü Ozanlar Derne i filmin ana temas n olu turu-

B RB R N N AYNI

En sevdi im filmler, tüm Kemal Sunal filmleri diyebilirim. çeri i, replikleri, tarz, davran , hepsi birebir ayn olmas na ra men Türk insan n n önemli bir bölümünün bu filmleri çok sevdi ini ve ayn filmi defalarca izlemekten b kmad klar n gördü üm için bu filmlerden etkilendim.

KOLAY LET M N YOLU

Hala TV kanallar nda dola rken neredeyse hemen hemen her gün bir Kemal Sunal filmine, baz günler birden fazla kanalda rastlamak mümkün. Bu filmlerin Türk insan n n önemli bir bölümünün yap s n ve dünya görü ünü anlamama, gerek sosyal ve kültürel gerek ekonomik konularda muhatap oldu um insanlarla çok kolay ileti im kurmama yard mc oldu unu söyleyebilirim. yor. Filmde bu 7 ö rencinin, hayatlar ndaki tüm zorluklara ve önlerindeki engellere ra men kurduklar bu toplulukta ölü ozanlar n iirlerini okuyarak, ya ad klar ana anlam katmalar ve ender bir arkada l k duygusunun hayatlar nda yaratt katma de er anlat l yor.”

K r ml ’ya göre filmin en çarp c özelli i ise do ru bir liderlik anlay yla en zorlu artlarda bile insanlar n hayatlar nda önemli de i iklikler yap labilece inin görülmesi. Filmin Alman yazar N. H. Kleinbaum taraf ndan yaz lan bir romandan uyarland n da hat rlatan K r ml , u noktan n da alt n çiziyor:

“Genelde edebiyat eserleri filme çekilirken çok ey kaybeder ama bu film en az kitab kadar etkileyici. Bunda elbette Robin Williams’ n y llar y l ak llardan silinmeyecek performans n n da büyük etkisi var.”

TIR OFÖRLÜ ÜNE ÖZEND REN F LM

Arzum Genel Müdürü Murat Kolba , Türkçeye Baba olarak çevrilen The God Father’ n kendisi için bir klasik oldu unu söylüyor. “The God Father, bir aile ve i in nas l yönetilece i konusunda bence harika bir film ve her taraf strateji içerikli” diyor. Yerli filmlerden ise son y llar n unutulmaz filminin “Babam ve O lum” oldu unu dile getiriyor.

Ancak Kolba ’n n favori filmleri bunlarla da s n rl de il. Çocukluk ya lar n an msad nda 1978 y l nda, yani 12 ya ndayken izledi i ba rollerini Ali MacGraw ve Kris Kristofferson’ n oynad “Konvoy” filminin de kendisini çok etkiledi ini ifade ediyor. “Hatta o y l büyüyünce t r oförü olaca m diye dü ünüyordum. Bence etkilenmemin nedeni, isyan ve kar koyma duygusunu tetiklemesiydi. Kaç kere seyrettim hat rlam yorum. O ullar ma da bu filmi seyrettirmek istedim ama çok be enmediler” diye de ekliyor.

“FELSEF YANI A IR BASIYOR”

HP Genel Müdürü Serdar Urçar, bir film tutkunu olarak be endi i ve unutamad birçok film oldu unu söylüyor. lk akl na gelenleri ise Tehlikeli li kiler ve Matrix olarak aç kl yor. Tehlikeli li kiler’de kad n-erkek ili kileri üzerinden insanlar n do al zay fl klar ve gri alanlar n n çok etkili ekilde i lendi ini dü ünen Urçar, “Film size net olarak herkesin içinde hem melek hem bir eytan oldu unu çok etkili ekilde anlat yor. John Malkovich

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.