“Baba”n n hayran

Capital (Turkey) - - +HOBIM -

NEDEN ETK LED ?

Baba filmleri ve tüm James Bond serisi unutamad m filmler aras nda. Ayr ca Love Story de benim için unutulmaz. Baba filmleri talyan as ll Amerikal lar n Amerika’ya göçünü, hayatta kalabilmek için nas l komün halinde ya ad klar n ve mafyan n do u unu-geli imini Amerika tarihinin de i ik dönemlerinden örneklerle anlatt için beni çok etkilemi ti. Bana göre zor artlar n insanlara neler yapt rd n ve bunu farkl insanlar n nas l kulland n görmek aç s ndan film dünyas nda halen önemli bir ba yap tt r.

HER DÖNEM POPÜLER

James Bond serisi filmler macera, casusluk ve biraz da fantastik ö eler bar nd rd için ho vakit geçirmek için halen çok sevdi im filmler. Gelecekte hayata geçecek teknolojileri ho ve e lenceli bir macera üslubuyla i ledi i için her dönem popülerli ini koruyor.Love Story ise saf, temiz ve kar l ks z a k çok güzel anlatt için çok ho uma gitmi ti. Halen de bugüne kadar çekilen ve seyretti im a k filmleri içinde beni en çok etkileyen film olmaya devam ediyor. Filmden ç k nca çok farkl tatlar hissetmi tim. A k n gücünü, erken ayr l n ac s n ayn anda ya atan bir filmdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.