“ yi ve kötünün sava ndan etkilendim”

Capital (Turkey) - - +HOBIM -

filmlerin hem kalbine hem akl na ve vicdan na hitap etti ini belirten Kavurmac , bu filmleri de Ça r , Cesur Yürek, Babam ve O lum ve Birle en Gönüller olarak s - ral yor. Filmlerin hangi yönleriyle bu etkiyi b rakt n ise öyle aç kl yor:

“Filmlerin ortak özelli i, gerçek hayattan al nan ya anm hikayelere uyarlanan senaryolar olmas . nsan olman n gereklerini hat rlatmas ve ne için ya ad - m z n sorgulanmas , hayatta önem verdi imiz eyleri gözden geçirmemizi sa lamas , bizi iç sorgulamaya itmesi, kendimizi hesaba çekmemizi dü ündürtmesi gibi özellikler de öne ç k yor.”

Söz konusu filmleri izlerken kendisiyle hesapla t n ve ya ad dönemin bir muhasebesini yapt n anlatan Kavurmac , “Bu filmler gerçek hayattan al nan ba rol oyuncular na g pta ettiriyor, o duygularla dolu bir hayat n çok daha anlaml oldu unu dü ündürüyor. Adanm bir ruha sahip gönül eri bir insan olman n özlemini içinizde hissediyor, bu duygularla dop dolu bir ekilde sinema salonundan ç - karken sadece keyif almak için seyretti iniz bir filmden çok de erli ve ciddi dersler ç karm olarak ayr l yorsunuz” diye konu uyor.

BE NC ELEMENT’ UNUTAMIYOR

Toshiba Türkiye Genel Müdürü Aytaç Biter’in beyazperdede tercihi aksiyon ve fantastik filmler. Kill Bill, Die

ÖLÜMSÜZLER N H KAYES

En sevdi im ve tekrar tekrar izlemekten zevk ald m film, Russell Mulcahy’nin yönetti i, ba rollerinde Christopher Lambert ve Sean Connery’nin oynad Highlander, yani skoçyal filmidir. Film ölümlü insanlar aras nda ya ayan ölümsüzleri konu al yor. Bu ölümsüz insanlar, iki farkl lider taraf ndan yönetilerek ikiye ayr l yor. Biri iyilik pe inde di eri kötülük… Bu fantastik film, iyi ve kötünün aras ndaki bitmeyen sava anlat yor.

GÜZEL YOLCULUK

Farkl yeteneklere de sahip olan bu ölümsüzlerin en ilginç yan , a k olmalar n n yasak olmas . Filmin sonras nda devam çekildi, hatta dizi bile yap ld ama hiçbiri kan mca ilki gibi olmad . Filmde ho uma gidenlerin aras nda izleyenleri 16. yüzy l n skoçya’s ve 80’lerin New York’u aras nda güzel bir yolculu a ç kar yor olu u… Öte yandan filmdeki iki ana karakterin hayattaki tek ve son ölümsüz olmak için verdi i sava da çok etkileyiciydi. Queen imzas ta yan film müzikleri de ayr ca filmi unutulmaz k l yor. Hard, Star Wars serileriyle Tim Burton filmlerini defalarca seyredebilece i filmler olarak tan ml yor. Ancak Biter’in favori filmi Luc Besson’un Be inci Element’i (Fifth Element). Bilim kurgu içerikli Be inci Element’te Bruce Willis, Milla Jovovich, Gary Oldman’ n ba rolü payla t n anlatan Biter, filmin konusunu da öyle özetliyor:

“Film 23. yüzy lda New York’ta geçiyor. Dünyan n kurtulu u için be inci güç olarak adland r lan ama kimsenin ne oldu unu bilmedi i elementin dünyaya ula mas n konu al yor. Film bu elementin aktivasyon sürecini h zl bir tempo, özellikle diyalog ve olaylarda esprili bir yakla mla veriyor. Filmlerde esprili bir senaryo olmas , her zaman ho uma gider. En etkileyici sahnesi ise Diva’n n konseri sahnesiydi. Be inci Element, hem heyecanla hem gülümseyerek hat rlad m az filmden biri. Bilim kurgu, aksiyon, dozunda bir komedi ve romantizmin olmas , harika oyunculuklar ve özellikle Milla Jovovich’in oynamas nedeniyle her zaman izleyebilece im bir film.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.