“FED politikaları etkili olacak”

Capital (Turkey) - - PARA YATIRIM -

Güngör Kaymak HP Türkiye Genel Müdürü Piyasalar n gelece e yönelik öngörülerini anlayabilmek aç s ndan borsa, faiz ve de erli emtia piyasalar ndaki beklentileri merak ediyorum. Engin Kuru IKON Menkul Genel Müdürü “Geçen ay rublede ya anan dalgalanma, petrol fiyatlar nda gerçekle en a r oynakl ktan kaynaklan yordu. Rus ekonomisi aç s ndan petrol gelirleri oldukça önemli. Rusya Merkez Bankas , ülkeden fon ç k lar n durdurmak amac yla faizleri 600 baz puan art rarak yüzde 17 düzeyine ç kard . Rusya’da ya anan bu durum, geli mekte olan ülkeler aç s ndan 2015’in ilk yar s nda ABD Merkez Bankas ’ndan (FED) gelecek olas bir faiz art r m n n ard ndan ya anabileceklerin provas niteli inde olabilir. Bu ba lamda baz etkisiyle ve petrol fiyatlar ndaki geri çekilmeyle enflasyonda ya anacak dü ü e ra men 2015’in ilk çeyre inde TCMB’den faiz indirimi gelmeyebilir. Ancak bu noktada siyasetten gelebilecek faiz indirim iste i, MB üzerinde etkili olursa faizlerde bir indirim söz konusu olabilece ini de göz önünde bulundurmakta yarar var. TCMB’den bir faiz art r m karar ç kmas için dolar/TL kurunda volatilite ve de er kayb n n artmas gerekiyor. Yaln zca böyle bir durum TCMB’yi faiz art r m karar yla kar kar ya b rakabilir.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.