“Bant aralıkları değişti”

Capital (Turkey) - - PARA YATIRIM - YATIRIM ARAÇLARINDA GEÇEN AY

lobal riskler (Rusya, Avrupa, Çin) ile beraber ABD’nin faiz art r m konusunda süreyi fazla uzatmak istemeyebilece i alg s , geçen ay havay bir anda bozdu. Bu da yükselmi piyasalar için kâr realizasyonu f rsat yaratt . Uzun vadeli risklerin yan nda k sa süreli risklerin fiyat hareketlerine etkisini görmü olduk. Borsada yukar yönlü ivmenin devam için art k daha fazla somut geli menin gereklili inin ortaya ç kt n söyleyen ING Yat r m Genel Müdürü Bülent Alt nel, borsa, döviz ve faizle ilgili beklentilerini öyle s ral yor:

“Borsada bundan önceki 94.000

Gcivarlar nda hedefler verildi ini görüyorduk. 87.000 - 79.000 geri çekilmesi, bundan sonras için bir band hareketi olabilece ini gösteriyor. Faiz taraf nda MB’den k sa vadede indirim olmayaca görünüyor. Hatta son kur hareketinde, ‘Gerekirse faiz silah n kullan r z’ aç klamas vard . Her ne kadar ‘dü ecek’ beklentisi olmas na ra men enflasyonun durumu, h zl faiz indirimi için di er bir argüman olarak kar m za ç k yordu. Kur yeni bir band hareketini ba latm olabilir. Bundan önce 2,17-2,26 aras nda bir band olu turmu tu. Bundan sonra 2,26-2,40 aras nda dalgalanma olabilir.” FAİZ / KUR ETK S Faiz yat r mc s için karar vermenin zor oldu u bir dönemdeyiz. Merkez Bankas ’n n imdilik faizi indirebilece i yönündeki beklentiler, geri planda kalm görünüyor. Sermaye ak mlar ve kurlardaki DÖVİZ / POZ SYON ALINAB L R Geçen ay dolar/TL’nin ne kadar hassas oldu unu bir kez daha gördük. Yeni zirvemiz art k 2,41 seviyesinde. Dünyada güçlü dolar e ilimi destekleniyor. Bu da geli en piyasalarda bask ya neden oluyor.

Y l n ilk çeyre inde bu bask n n etkisi az olabilir. Ancak FED’den faiz art r m sinyalleriyle yönün tekrar yukar olmas mümkün. Portföylerde, 2,30’un alt ndan al narak bir miktar döviz ürün bulundurulabilir. 2,40 seviyesinin üzerinde ise geli melere ba l kâr sat lar denenebilir. geli meler, faiz kararlar nda etkili olmay sürdürecek. Sonras nda ise dü en petrol fiyatlar n n etkisiyle MB faiz dü ürebilir. Bu dönemde tahvil, mevduat n gerisinde kalabilir. ÖST’ler ise iyi bir alternatif. BORSA / PORTFÖYDE H SSE OLMALI Borsa yat r mc s aç s ndan petrol fiyatlar ve güçlü dolar etkisini iyi analiz etmeleri gereken bir süreç olacak. Piyasada olumlu havan n devam etmesini bekleyen analistler a rl kta. Böyle olunca da portföylerde hisse önerileri devam ediyor.

Yükseli in devam n bekleyenler, banka a rl kl portföy olu turabilir. Beklentisi biraz daha muhafazakar olanlar ise temettü beklentilerini de dikkate alarak güçlü sanayi hisselerinden portföy olu turabilir. ALTIN / BASKI ALTINDA Alt n yat r mc s aç s ndan zor bir süreç. 2013 y l ndaki kayb n ard ndan, 2014 y l nda da alt n yat r mc s n n yüzü gülmedi.

Art k alt n n portföylerde çok fazla tavsiye edilmedi ini görüyoruz. FED’in faiz art r m süreci ve dolardaki yukar hareket, alt n fiyatlar n bask alt nda tutmaya devam ediyor.

1.200 dolar/ons ve ard ndan 1.250 dolar/ons önemli dirençler. A a da ise 1.175 ve ard ndan 1.150 dolar/ons seviyeleri takip edilmeli. Gram/TL’de ise kurun yukar hareketlerinde kâr sat lar denenebilir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.