HALKBANK İLE KOBİL İŞBİRLİĞİ YAPTI

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS -

Ba ta finans kurulu lar olmak üzere, i letmelere BT güvenlik çözümleri sa layan Kobil, Halkbank ile i birli ine imza att . nternet bankac l ve mobil bankac l k kanallar nda doland r c lara kar i lem güvenli i sunan Kobil, mIdentity Protection (AST) çözümünü Halkbank’ n BT altyap s na entegre ediyor. mIdentity Protection çözümü, çift faktörlü kimlik do rulamas n içeren güvenlik katmanl bir yaz l mla, bankan n web sitelerinin ve mobil uygulamalar n n güvenli ini daha da güçlendiriyor. Android ve iOS i letim sistemleri ile uyumlu sistem, Türkiye’de toplam sekiz banka taraf ndan kullan l yor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.