YENİLİKÇİ BANKA SEÇİLDİ

Capital (Turkey) - - FINANS DÜNYAS -

Yap Kredi, Finance Magazine (IFM) taraf ndan dünyan n en yenilikçi bankas seçildi. 2014’te 70’inci y l n kutlayan Yap Kredi’nin CEO’su Faik Aç kal n, bu ödülle ba ar lar n uluslararas arenada bir kez daha kan tlad klar n ifade etti. Aç kal n, “70 y ld r, gelece in teknoloji ile ekillenece inin bilinciyle hareket ediyoruz. Bu ödül, inovatif çal malar m z n anlaml bir neticesi. Önümüzdeki dönemde Yap Kredi’nin zengin miras n koruyarak bankac l k, finans ve kültürel alanda ç tay daha yukar ya ta yaca z. Sektöre sunaca m z hizmetlerle ‘ilklerin bankas ’ olarak an lmaya devam edece iz” diye konu tu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.